Academics

English
หน้าหลัก
หลักสูตร
รับสมัครนิสิต
การสอบ
วิทยานิพนธ์
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา
ข่าวและกิจกรรม
การบริหาร
 
  รับสมัคร 2552 ภาคปลาย
  หน้าแรก  
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 (หลักสูตรภาคปกติ)  
  กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552  
  ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552 (หลักสูตรภาคปกติ)  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 (หลักสูตรภาคปกติ)  
  • วัน เวลา สถานที่ สอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552
      - วิทยาเขตบางเขน
      - วิทยาเขตกำแพงแสน
 
  สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  

  เอกสารการสมัครเข้าศึกษา
  แบบฟอร์มใบสมัครบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 (บส.บว.1)  
  ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2)  
  หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4)  

  เอกสารรายงานตัวภาคปลาย
  กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552  
  ขั้นตอนสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552  
  ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน KU9  
  แบบลงทะเบียนกิจกรรมนิสิต  
  คำร้องขอหนังสือแจ้งผลรับเข้าศึกษา  

 วิธีการสมัคร
  สมัครด้วยตนเอง  
  สมัครทางไปรษณีย์  
  สมัครทางอินเทอร์เน็ต  


 เอกสาร/ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง
  ระบบการลงทะเบียนนิสิต Online  
  แบบฟอร์มสำหรับภาควิชา (หลักสูตรปกติ)  

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552 (หลักสูตรภาคปกติ)

ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552
 
       - ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัคร และสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก http://www.grad.ku.ac.th หรือซื้อใบสมัครและซีดีคู่มือการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคา 50.- บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคา 70.- บาท
 

การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง (รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น)

 
- สมัครอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์ (ดูข้อมูลจากวิธีการสมัครเข้าศึกษาที่เมนูด้านซ้าย)

 

หลักฐานและเอกสารประกอบสมัคร Download

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th