Academics

English

หน้าหลัก
หลักสูตร
รับสมัคร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การสอบ
วิทยานิพนธ์
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา
ข่าวและกิจกรรม
การบริหาร

 
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
  หน้าแรก  
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  
  คู่มือสำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  
  ใบแจ้งการชำระเงิน (KU9)  
  อื่นๆ  


ใบแจ้งการชำระเงิน (KU9)ใบแจ้งการชำระเงิน (KU9)
 
- ปริญญาเอก

- คณะเกษตร, คณะประมง, คณะวนศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะสิ่งแวดล้อม, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์), โครงการสหวิทยาการ
(พันธุวิศวกรรม)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

- คณะศึกษาศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศิลปศาสตร์)

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
- ปริญญาโท

- คณะเกษตร, คณะประมง, คณะวนศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะสิ่งแวดล้อม, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์), โครงการสหวิทยาการ
(
พันธุวิศวกรรม)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

- คณะศึกษาศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศิลปศาสตร์)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th