การกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านทาง Internet


ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประวัติ

หมายเหตุ

*** หมายเหตุ ในการกรอกประวัติ Online ควรใช้ IE ในการใช้งาน***

วิธีแก้ปัญหากรณีกดเข้ากรอกประวัติแล้วขึ้น There is a problem with this website’s security certificate
กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ Link
ขอ Account Nontri Link
ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) Link
ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) วิทยาเขต ศรีราชา Link
ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร Link