การกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านทาง Internet


เอกสาร รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ขั้นตอนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประวัติ

  1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ประจำภาคต้น-ปลาย ปีการศึกษา 2559 ได้ที่ http://grad.ku.ac.th
  2. รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกประวัตินิสิต คือ เลขบัตรประชาชนและรหัสประจำตัวนิสิต
  3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน-ถูกต้อง และสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะวันที่กำหนด
  4. สั่งพิมพ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือ เพื่อใช้ประกอบในการรายงานตัว

หมายเหตุ

  • ให้กรอกข้อมูลให้ครบหมดทุกหัวข้อ (ทะเบียนนิสิต, ประวัติส่วนตัว, การศึกษา, สถานที่ติดต่อ และ ผู้ปกครอง) แล้วจึงกด Submit
  • การกรอกข้อมูล ระบบจะอนุญาติให้ใช้เวลาในการกรอกเพียง 30 นาทีเท่านั้น ถ้าใช้เวลาเกินกว่า 30 นาที ระบบจะไม่จัดเก็บข้อมูลให้
  • การเลือกวันที่ ให้เลือกตามลำดับดังนี้ ปี -> เดือน -> วัน ในกรณีที่ปฏิทินที่ระบบสร้างให้ ไม่มีวันที่ที่นิสิตต้องการ นิสิตสามารถพิมพ์ได้เอง โดยมีรูปแบบดังนี้ dd/mm/yyyy เช่น 25/12/2524
  • หลังจากกด Sumbit แล้ว
  • ถ้านิสิตกรอกข้อมูลครบถ้วน จะปรากฏคำว่า บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แสดงว่า การกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว
  • ถ้าขึ้น ข้อความ * : indicated required information แสดงว่า นิสิตยังกรอกข้อมูลไม่ครบ
  • ถ้าระบบกลับไปยังหน้า Login แสดงว่า นิสิตใช้เวลาเกินกว่าที่ระบบกำหนดไว้ ให้นิสิตเข้าไปกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

*** หมายเหตุ ในการกรอกประวัติ Online ควรใช้ IE ในการใช้งาน***

วิธีแก้ปัญหากรณีกดเข้ากรอกประวัติแล้วขึ้น There is a problem with this website’s security certificate
กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ Link
ขอ Account Nontri Link
ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) Link