รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ) รอบสอง (เพิ่มเติม)


 

ทำการสมัครออนไลน์ Online application for admission

 

สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2560

ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.
The online application system will automatically close
on 30 June 2017 at 16.30

  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://grad.ku.ac.th
  • ขั้นตอนในการสมัคร
   1. สมัครสอบและพิมพ์ใบสมัครเรียน ทาง Internet เท่านั้น
   2. ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร
   3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบhow-to-apply-th
  • การส่งหลักฐานการสมัคร
   • ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
เอกสารที่เกี่ยวข้องการสมัคร รายละเอียด
กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 Download
กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(ภาคปกติ) รอบสอง(เพิ่มเติม) Download
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ) Download
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ) รอบสอง Download
สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย Download
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร Download
ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) Download
หนังสือรับรองรายวิชา (บส.บว.3) Download
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4) Download
การส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง Download
การส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ Download
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD06 จุลชีววิทยา 8 Download 22 Download

วิทยาเขตศรีราชา

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 10 Download

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th