รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ)


 

ทำการสมัครออนไลน์ Online application for admission

 

สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 27 ตุลาคม 2560

ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.
The online application system will automatically close
on 27 October 2017 at 16.30

  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://grad.ku.ac.th หรือ ซื้อซีดีข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคา 50 บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคา 70 บาท ทั้งนี้การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ควรสั่งซื้อก่อนเปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์
  • ขั้นตอนในการสมัคร
   1. สมัครสอบและพิมพ์ใบสมัครเรียน ทาง Internet เท่านั้น
   2. ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร
   3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบhow-to-apply-th
  • การส่งหลักฐานการสมัคร
   • ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เท่านั้น)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 8 ธันวาคม 2560
เอกสารที่เกี่ยวข้องการสมัคร รายละเอียด
กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 Download
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ) Download
สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย Download
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร Download
ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) Download
หนังสือรับรองรายวิชา (บส.บว.3) Download
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4) Download
การส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง Download
การส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ Download
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
เพิ่มทางเลือกการเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก(เพิ่มเติม) Download

วิทยาเขตบางเขน

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY16 พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ 5 Download 5 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา 5 Download 15 Download
XA03 ปฐพีวิทยา 5 Download 5 Download
XA05 พืชสวน 5 Download 17 Download
XA06 โรคพืช 5 Download 15 Download
XA23 พืชไร่ 5 Download 15 Download
XA28 สัตวศาสตร์ 6 Download 15 Download
XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร 15 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 3 Download 6 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XB01 การจัดการประมง 3 Download 5 Download
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5 Download
XB04 วิทยาศาสตร์การประมง 7 Download 12 Download
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 6 Download 13 Download
XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 7 Download 20 Download
XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 Download 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XL04 ภาษาไทย 5 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC05 วนวัฒนวิทยา 5 Download
XC06 วนศาสตร์ 15 Download
XC11 วิศวกรรมป่าไม้ 5 Download
XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 10 Download
XC17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 14 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD06 จุลชีววิทยา 8 Download 15 Download
XD07 ชีววิทยา 10 Download
XD08 พฤกษศาสตร์ 5 Download 10 Download
XD09 พันธุศาสตร์ 10 Download 15 Download
XD10 ฟิสิกส์ 13 Download 15 Download
XD12 สถิติ 15 Download
XD13 สัตววิทยา 5 Download 10 Download
XD15 มาตรวิทยา 10 Download
XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 Download
XD17 ชีวเคมี 5 Download 5 Download
XD19 เคมี
– สายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 10 Download 15 Download
– สายวิชาเคมีวิเคราะห์ 5 Download 10 Download
– สายวิชาเคมีอนินทรีย์ 5 Download 5 Download
– สายวิชาเคมีอินทรีย์ 10 Download 20 Download
– สายวิชาเคมีอุตสาหกรรม 2 Download 7 Download
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 Download 20 Download
XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 10 Download 10 Download
XD24 วิทยาการวัสดุนาโน 2 Download 5 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE02 วิศวกรรมเคมี 5 Download 5 Download
XE03 วิศวกรรมเครื่องกล 10 Download 20 Download
XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 3 Download 10 Download
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า 5 Download 25 Download
XE07 วิศวกรรมโยธา 6 Download
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 Download
XE22 วิศวกรรมวัสดุ 5 Download 15 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 15 Download
XF22 นันทนาการ 10 Download
XF23 ปฐมวัยศึกษา 5 Download
XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20 Download
XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 5 Download 5 Download
XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 5 Download 5 Download
XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7 Download 15 Download
XF36 ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 15 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 5 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH03 รัฐศาสตร์ 20 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI02 พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ 2 Download
XI08 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download
XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download 5 Download
XI14 เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download
XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 10 Download 25 Download
XI17 ชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค 6 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 Download 15 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ 5 Download 15 Download
XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 14 Download 12 Download
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร 10 Download 10 Download
XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ 5 Download 15 Download
XK07 เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 Download 10 Download
XK08 วิศวกรรมอาหาร 10 Download
XK09 Food Science (International Program) 5 Download

วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 10 Download 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฎวิทยา 3 Download 10 Download
XA05 พืชสวน 5 Download
XA06 โรคพืช 5 Download 6 Download
XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 5 Download 6 Download
XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช 4 Download 5 Download
XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร 5 Download 10 Download
XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download 5 Download
XA23 พืชไร่ 2 Download 8 Download
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน 20 Download
XA30 วิทยาการพืชสวน 15 Download
XA31 การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์ 10 Download
XA32 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE01 วิศวกรรมเกษตร 6 Download 8 Download
XE04 วิศวกรรมชลประทาน 5 Download 15 Download
XE07 วิศวกรรมโยธา 3 Download
XE10 วิศวกรรมการอาหาร 10 Download 5 Download
XE25 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 7 Download
XQ03 วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 2 Download 5 Download
XQ06 วิทยาการพืช 10 Download
XD06 จุลชีววิทยา โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 5 Download
XD19 เคมี
สายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 5 Download
สายวิชาเคมีวิเคราะห์ 5 Download
สายวิชาเคมีอินทรีย์ 5 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI10 คลิกนิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 10 Download 20 Download
XI11 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XS03 แอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 4 Download

วิทยาเขตศรีราชา

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XJ01การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XU01 ทรัพยากรเกษตร 15 Download
XU02 เทคโนโลยีการอาหาร 15 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th