รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)


 

ทำการสมัครออนไลน์ Online application for admission

 

สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2561

ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น.
The online application system will automatically close
on 18 May 2018 at 16.30

  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://grad.ku.ac.th
  • ขั้นตอนในการสมัคร
   1. สมัครสอบและพิมพ์ใบสมัครเรียน ทาง Internet เท่านั้น
   2. ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร
   3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ
   4. how-to-apply-th

  • การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งหลักฐานเพียงวิธีเดียวเท่านั้น)
   • ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น)
   • อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 25 มิถุนายน 2561
เอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียด
กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Download
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ) Download
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) Download
สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย Download
เอกสารประกอบการสมัคร Download
ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) Download
หนังสือรับรองรายวิชา (บส.บว.3) Download
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4) Download
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
เพิ่มทางเลือกการเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก(เพิ่มเติม) Link
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Prepatation for Graduate Studies
แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการส่งผลสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครเรียนระดับปริญญาเอก(กรณีผู้สมัครอยู่ระหว่างดำเนินการสอบภาษาอังกฤษและทราบผลหลังปิดรับสมัคร) Download

บางเขน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY16 พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ 5 Download 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา 5 Download 10 Download
XA02 คหกรรมศาสตร์ 15 Download 11 Download
XA03 ปฐพีวิทยา 5 Download 20 Download
XA05 พืชสวน 4 Download 12 Download
XA06 โรคพืช 4 Download 8 Download
XA07 ส่งเสริมการเกษตร 15 Download
XA23 พืชไร่ 5 Download 15 Download
XA28 สัตวศาสตร์ 10 Download 23 Download
XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 3 Download 6 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XN01 บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XB01 การจัดการประมง 2 Download 5 Download
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 Download
XB04 วิทยาศาสตร์การประมง 8 Download 9 Download
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 10 Download 12 Download
XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 5 Download 20 Download
XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 Download 40 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 5 Download
XL04 ภาษาไทย 5 Download
XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 10 Download
XL10 ดนตรี
XL11 ภาษาตะวันออก 15 Download
XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC05 วนวัฒนวิทยา 5 Download
XC06 วนศาสตร์ 8 Download
XC11 วิศวกรรมป่าไม้ 5 Download
XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 10 Download
XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 5 Download 10 Download
XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
XC17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 7 Download
XC18 การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD01 คณิตศาสตร์ 5 Download
XD06 จุลชีววิทยา 8 Download 10 Download
XD07 ชีววิทยา 5 Download
XD08 พฤกษศาสตร์ 5 Download 10 Download
XD09 พันธุศาสตร์ 10 Download 25 Download
XD10 ฟิสิกส์ 13 Download 5 Download
XD12 สถิติ 15 Download 15 Download
XD13 สัตววิทยา 5 Download 5 Download
XD15 มาตรวิทยา 10 Download
XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป 15 Download
XD17 ชีวเคมี 5 Download 15 Download
XD19 เคมี
– สายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 10 Download 15 Download
– สายวิชาเคมีวิเคราะห์ 5 Download 10 Download
– สายวิชาเคมีอนินทรีย์ 10 Download 15 Download
– สายวิชาเคมีอินทรีย์ 10 Download 20 Download
– สายวิชาเคมีอุตสาหกรรม 2 Download 10 Download
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 Download 20 Download
XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 4 Download
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 5 Download 10 Download
XD24 วิทยาการวัสดุนาโน 8 Download 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE02 วิศวกรรมเคมี 10 Download 30 Download
XE03 วิศวกรรมเครื่องกล 10 Download 20 Download
XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 5 Download 5 Download
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า 5 Download 25 Download
XE07 วิศวกรรมโยธา 19 Download 50 Download
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15 Download
XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ 5 Download 30 Download
XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 Download
XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ 6 Download
XE22 วิศวกรรมวัสดุ 5 Download 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF01 การบริหารการศึกษา 4 Download
XF09 คหกรรมศาสตรศึกษา 6 Download
XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 15 Download
XF13 พลศึกษา
XF17 หลักสูตรและการสอน 5 Download
XF22 นันทนาการ 9 Download
XF23 ปฐมวัยศึกษา 6 Download
XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 10 Download
XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา 10 Download
XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 10 Download 20 Download
XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 5 Download 5 Download
XF34 การศึกษาพิเศษ 10 Download
XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 10 Download 15 Download
XF36 ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XG01 เศรษฐศาสตร์
XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10 Download
XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 20 Download
XG07 การจัดการทรัพยากร 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XR02 นวัตกรรมอาคาร 5 Download
XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH03 รัฐศาสตร์ 15 Download
XH06 จิตวิทยาชุมชน 20 Download
XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 12 Download
XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม 25 Download
XH13 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI08 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download
XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป 5 Download
XI13 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ 6 Download
XI14 เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download
XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 5 Download 10 Download
XI17 ชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 Download 25 Download
XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 Download 50 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ 5 Download 15 Download
XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 14 Download 15 Download
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร 10 Download 30 Download
XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ 3 Download 20 Download
XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 5 Download 25 Download
XK07 เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 Download 10 Download
XK08 วิศวกรรมอาหาร 10 Download
XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ 10 Download

วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 10 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฎวิทยา 3 Download 5 Download
XA05 พืชสวน 5 Download
XA06 โรคพืช 5 Download 5 Download
XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 5 Download 10 Download
XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช 9 Download 10 Download
XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร 3 Download 8 Download
XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XA23 พืชไร่ 2 Download 5 Download
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน 10 Download
XA30 วิทยาการพืชสวน 12 Download
XA32 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ 10 Download
XA35 วิทยาการปศุสัตว์ 10 Download
XA36 วิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 30 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XS03 แอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 4 Download
XS04 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 3 Download 10 Download
XS05 การจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE01 วิศวกรรมเกษตร 5 Download 7 Download
XE04 วิศวกรรมชลประทาน 5 Download 10 Download
XE07 วิศวกรรมโยธา จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป 16 Download
XE10 วิศวกรรมการอาหาร 5 Download 5 Download
XE25 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 9 Download
XQ03 วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 3 Download 5 Download
XQ06 วิทยาการพืช 5 Download
XD06 จุลชีววิทยา โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 10 Download
XD19 เคมี
-สายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 5 Download
-สายวิชาเคมีวิเคราะห์ 5 Download
-สายวิชาเคมีอินทรีย์ 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 20 Download 20 Download
XI11 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 10 Download

วิทยาเขตศรีราชา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 15 Download
XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 15 Download

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XU01 ทรัพยากรเกษตร 15 Download
XU02 เทคโนโลยีการอาหาร 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XV01 สาธารณสุขศาสตร์ 12 Download

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th