รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ภาคพิเศษ)


เอกสาร รายละเอียด
ขั้นตอนการเข้าใช้งานและการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ต
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

บางเขน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 10 Download 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA62 ส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) 20 Download
XA64 เกษตรเขตร้อน 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XN60 บริหารธุรกิจ(ภาคค่ำ) 100 Download
XN61 บริหารธุรกิจ(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 30 Download
XN62 บริหารธุรกิจ 7 Download
XN64 บริหารธุรกิจ(สปท.) 15 Download
XN67 การเงินประยุกต์
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XL60 ภาษาไทย 10 Download
XL63 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 15 Download
XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 15 Download
XL65 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) 10 Download
XL66 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 60 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE57 วิศวกรรมเครื่องกล 20 Download
XE58 วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน 15 Download
XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 Download 25 Download
XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 40 Download
XE64 วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) 2 Download 10 Download
XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย 40 Download
XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร 40 Download
XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 30 Download
XE70 การจัดการวิศวกรรม 55 Download
XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 30 Download
XE73 การจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 10 Download
XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 60 Download
XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคค่ำ) 60 Download
XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์-อาทิตย์) 60 Download
XG66 ธุรกิจการเกษตร 60 Download
XG68 เศรษฐศาสตร์ 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF55 การศึกษาพิเศษ 30 Download
XF56 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) 10 Download
XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 30 Download
XF58 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 15 Download 15 Download
XF59 ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 20 Download
XF60 การบริหารการศึกษา 12 Download 60 Download
XF62 พลศึกษา 40 Download
XF68 หลักสูตรและการสอน 15 Download 7 Download
XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 25 Download
XF74 ปฐมวัยศึกษา 30 Download
XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 10 Download
XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 15 Download 50 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XR61 นวัตกรรมอาคาร 30 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH61 รัฐศาสตร์ 120 Download
XH62 จิตวิทยาชุมชน 30 Download
XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 38 Download
XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม 50 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XK63 เทคโนโลยีของน้ำตาล (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) 50 Download
XK65 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 30 Download

วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XQ60 นิติวิทยาศาสตร์ 30 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา 10 Download
XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 25 Download

วิทยาเขตศรีราชา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 35 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 25 Download
XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 25 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 50 Download

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 40 Download
XN68 บริหารธุรกิจ 40 Download
เอกสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มการขอเปิดรับสมัคร
Application Form for Graduate Studies
ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาเอก
Exam Application Form for Doctoral Students
ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาโท
Exam Application Form for Master Students
แบบฟอร์มสรุปสัดส่วนการรับนิสิตระดับปริญญาโท
ตัวอย่างสรุปสัดส่วนการรับนิสิตระดับปริญญาโท
แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการรับสมัคร
เอกสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มหนังสือ “การรับนิสิต”
ตัวอย่างบันทึกการรับนิสิต
แบบฟอร์มรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ตัวอย่างการจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลขอรหัสประจำตัวนิสิต
ตัวอย่างจัดทำข้อมูลขอรหัสประจำตัวนิสิต
เอกสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มใบสมัครบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ บส.บว.1
เอกสาร รายละเอียด
การรายงานตัวนิสิตใหม่และทำบัตรประจำตัวนิสิต
แบบฟอร์มขอพิมพ์ใบรายงานตัวนิสิตผ่านเว็บ (สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการฯ)
แบบฟอร์มลงทะเบียนใช้งาน เว็บลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการฯ)

* หลักสูตรทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดของหลักสูตรที่ทางสาขาวิชาได้ส่งมายังที่บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอาจจะยังไม่ครบทั้งหมดโดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th