Academics

English

หน้าหลัก
หลักสูตร
รับสมัคร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การสอบ
วิทยานิพนธ์
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา
ข่าวและกิจกรรม
การบริหาร

 
  รับสมัคร
  รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558  
 
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ  
  สรุปค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
  สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการภาคพิเศษ  
 
 ติดต่อ
  ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา
โทร.0-2942-8445 ต่อ 202,225
E-mail: fgraptt@ku.ac.th
 


หน้าหลัก -> การรับสมัครนิสิต

ก า ร รั บ ส มั ค ร นิ สิ ต

  เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติ) รอบสอง
 
  เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติ)
 
  ระบบการลงทะเบียนนิสิต Online
 
  แบบฟอร์มสำหรับภาควิชา (หลักสูตรปกติ)
 


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 02-942-8445-9
E-mail: fgra@ku.ac.th
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
Telephone 02-942-8445-9
E-mail: fgra@ku.ac.th