phakhavadee

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. ภควดี สุทธิไวยกิจ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
BestSpeakerAward

นิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัล Best Speaker Award ณ มหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัยได้คัดเลือกและสนับสนุนเงินทุนแก่ นายวีรชัย มัธยัสถ์ถาวร นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่นา เพื่อเข้าร่วมเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ “Human Resources Development Program for the International Network Formation of Tropical Environment Organisms Resource Development” ระหว่างวันที่ […]

Read more
DSC_0343

บัณฑิตรักษ์ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย คล้องพวงมาลัยบูชาแผ่นป้ายแสดงถึงวันมงคลฤกษ์ในวาระการเปิดอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และไหว้ศาลเจ้าที่ เวลา 09.09 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงานและบุคลากร และ ได้ร่วมงาน “บัณฑิตรักษ์ วันสงกราน […]

Read more
007

สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี” ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 40 รูป การประกวดขบวนรถบุปผชาติ และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรบูรพาจารย์อาวุโส เมื […]

Read more
9-4-61-3

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานสภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 และนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559

Read more
DSC01365

มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิท […]

Read more
DSC00985

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองค […]

Read more
DSC_0270

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more
DSC00940

ร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย […]

Read more
1 2 3 26