journalConferent

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

Read more
DSC_0071

โครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตรหัส 60 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล […]

Read more
DSC_0063

คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าศึกษาดูงานการทำงานของระบบติดตามงาน (Job Tracking System)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าศึกษาดูงานการทำงานของระบบติดตามงาน (Job Tracking System) และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 […]

Read more
DSC_0094

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
DSC08109

โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ให้แก่อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. […]

Read more
DSC_0074

โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ให้แก่อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ […]

Read more
1 2 3 24