IMG_8500

การฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง […]

Read more
IMG_8037

การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนฯ ร่วมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุล […]

Read more
IMG_8385

อบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 10

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตรหัส 60 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุ […]

Read more
IMG_7762

ประชุมชี้แจงสัญญาการรับทุน วช. ปี 2562

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงสัญญาการรับทุน วช. ปี 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตผู้รับทุน ยืนตรงแสดงความเคารพ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ก่อนทำการชี้แจงสัญญารับทุนและตอบข้อซักถาม เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมยง […]

Read more
IMG_7565

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ […]

Read more
IMG_7265

วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 52

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 52 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย โดยพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ได้รับเกียรติจากอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรร่วมงาน และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตต่างชาติที่ได้รับทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่ออาเซียนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียร […]

Read more
IMG_5670

พิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้แผนงานเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้แผนงานเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแร […]

Read more
IMG_5505

อบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 9

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตรหัส 60 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุค […]

Read more
IMG_5383

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
1 2 3 30