KAS_7865

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และฟังปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อน Thailand 4.0ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ พล อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และฟังปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-11.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษต […]

Read more

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การสมัครรับรางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสาร รายละเอียด ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การสมัครรับรางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์5 นาที ประจำปีการศึกษา 2559 Download ดาวน์โหลดใบสมัคร Download  

Read more

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเป็นกรรมการในโครงการ “รางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที” ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสาร รายละเอียด ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเป็นกรรมการในโครงการ “รางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที” ประจำปีการศึกษา 2559 Download สมัครเป็นกรรมการในโครงการ “รางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที” ประจำปีการศึกษา 2559 Download  

Read more
DSC_0337

งานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย […]

Read more
1 2 3 11