IMG_4125

ร่วมโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ภายในอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ภายในอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
วิทยานิพนธ์5นาที

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานสภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559 และนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560

Read more
IMG_3499

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
005

รับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback ครั้งที่ 2) จากทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback ครั้งที่ 2) จากทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 […]

Read more
1 2 3 37