IMG_0739

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
IMG_0717

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Read more
005

งาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
IMG_0182

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และ บุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง […]

Read more
IMG_0144

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 49

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลากรบัณฑิตวิทยา […]

Read more
001

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และ บุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ของบัณฑิตวิทยาลั […]

Read more
1 2 3 32