DSC09273

การบรรยายวิชาการ เรื่อง ฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย อักขราวิสุทธิ์ และการพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการบรรยายวิชาการ เรื่อง ฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย อักขราวิสุทธิ์ และการพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) เพื่อให้ความรู้ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ […]

Read more
DSC_0202

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้อง 801 อาคารเฉลิมราชก […]

Read more
015

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ คุณปราณี สีนวล ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
IMG_1413

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
IMG_5696-1

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการบัณฑิตศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอน […]

Read more
1 2 3 18