IMG_0096

อบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 6

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตรหัส 60 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย บุคลากรบัณฑิตวิทยา […]

Read more
IMG_0155

กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าตรวจสอบอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าตรวจสอบอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
1 2 3 28