รับสมัครเรียนล่วงหน้า

เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

โครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เอกสาร รายละเอียด กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาสำหรั […]

Read more

กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ || ขอ Account Nontri || ระบบการลงทะเบียนนิสิต Online || พิมพ์ใบรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับเจ้าหน้าที่)

กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ Link ขอ Account Nontri Link ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) Link พิมพ์ใบรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับเจ้าหน้าที่) Link

Read more