22

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อ […]

Read more
IMG_9518

อบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สังคม

รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต และอาจารย์ สา […]

Read more
1

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเ […]

Read more
025

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิด การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติบรรยาย สรุปข้อมูลมหาวิทย […]

Read more
IMG_8215

มอบเงินสนับสนุนนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (SAKURA Exchange Program in Science) ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร มอบเงินสนับสนุนนิสิต จำนวน 10,000 บาท แก่นิสิตระดับบัณฑิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมศึกษาในโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (SAKUR […]

Read more
IMG_7669

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนา […]

Read more
IMG_7236

งานครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส งานครบรอบ 38 ปี แห่งการ […]

Read more
IMG_6080

คณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิ […]

Read more
IMG_5562

อบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ยัง […]

Read more
IMG_5448

โครงการสัมมนา KU-KM สัญจร เรื่อง “การติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟัง และนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ในโครงการสัมมนา KU-KM สัญจร เรื่อง “การติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561” เมื่อวันที […]

Read more
1 2 3 33