IMG_0096

อบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 6

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตรหัส 60 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย บุคลากรบัณฑิตวิทยา […]

Read more
IMG_0155

กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าตรวจสอบอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าตรวจสอบอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
DSC04747

งานครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุนกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ เนื่องในโอกาสงานครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์” ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารจุฬาภรณ์พ […]

Read more
DSC04754

โครงการ “รางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมรับฟังการนำเ […]

Read more
Display

มอบเงินสนับสนุนนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (SAKURA Exchange Program in Science) ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร มอบเงินสนับสนุนนิสิต จำนวน 10,000 บาท พร้อมให้โอวาทแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึ […]

Read more
Display

“วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489”

รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน “วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที […]

Read more
DSC_0018

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดทำแผนปรับปรุง และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิ […]

Read more
DSC04200

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 52 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 52 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561 ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 25 พฤษภาคม พ.ศ. […]

Read more
DSC04007

โครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) สำหรับนิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องป […]

Read more
OKB52569

งานวันสถาปนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส งานวันสถาปนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารเทพรัตน์ […]

Read more
1 2 3 23