DSC_0303

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดี และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
DSC_0205

Workshop อบรมการใช้งานระบบไอทีสิส (iThesis)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมทำ Workshop การใช้งานโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบไอทีสิส (iThesis) ร่วมกับบุคลากรจากสำนักหอสมุด และ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ วิทย […]

Read more
DSC07983

โครงการบรรยายพิเศษ “การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561”

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้แก่คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งช […]

Read more
DSC_0147

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย […]

Read more
DSC_0011

กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าตรวจสอบ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการดำเนินการตรวจสอบอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้ว […]

Read more
DSC_0632

กิจกรรม “พอเพียง…เพื่อเพียงพอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมใจทำดอกไม้ถวายพ่อ แทนความภักดีนิรันดร์กาล”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด ในรูปแบบ ดอกดารารัต […]

Read more
DSC_0439

โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สังคม ประจำปีการศึกษา 2559

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สังคม ประจำปีการศึกษา 2559” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 &#821 […]

Read more
DSC_0489

“บัณฑิตรวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “บัณฑิตฯ รวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดี บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมี น.ส. อุทัยวรรณ กิจวิเชียร ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ […]

Read more
DSC07355

ประชุมหารือรายละเอียดของ Joint Degree Program ร่วมกับ Nagoya University

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือรายละเอียดของ Joint Degree Program ร่วมกับ Prof. Jun Murase Assistant to Dean for Inter […]

Read more
DSC_0379

วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 ครบรอบ 36 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร […]

Read more
1 2 3 13