DSC_0071

โครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตรหัส 60 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล […]

Read more
DSC_0063

คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าศึกษาดูงานการทำงานของระบบติดตามงาน (Job Tracking System)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าศึกษาดูงานการทำงานของระบบติดตามงาน (Job Tracking System) และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 […]

Read more
DSC_0094

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
DSC08109

โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ให้แก่อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. […]

Read more
DSC_0074

โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ให้แก่อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ […]

Read more
DSC07546

วันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

Read more
DSC07203

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส […]

Read more
DSC07359

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย Yamaguchi

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย Yamaguchi ในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยา […]

Read more
DSC06907

การประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กรเข้าร่วมการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ K […]

Read more
DSC_0050

พิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับทุน แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับทุน แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

Read more
1 2 3 19