DSC_0046

ประชุมคณะทำงานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) เพื่อให้มีความพร้อมในการใ […]

Read more
DSC_0529

บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรักษาการแทนผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน ให้การต้อนรับ ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการ ในการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับกา […]

Read more
DSC_0401-3

“สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี” ประจำปี 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี” ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป สรงน้ำพระพุทธรูป การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรบูรพาจารย์อาวุโส เม […]

Read more
News-60-Songkran-fest

บัณฑิตรักษ์ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย คล้องพวงมาลัยบูชาแผ่นป้ายแสดงถึงวันมงคลฤกษ์ในวาระการเปิดอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และไหว้ศาลเจ้าที่ เวลา 09.09 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงานและบุคลากร และ ได้ร่วมงาน “บัณฑิตรักษ์ วันสงกราน […]

Read more
DSC_0062-2

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา […]

Read more
DSC_0348

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตน […]

Read more
DSC_0255

โครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นิสิตเข้าใจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ และสามารถนำไปใช้ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคุณจรุวรรณ์ พฤกษติกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคุณวิลาสินี พรมศิลา นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตระดับบัณฑ […]

Read more
DSC_0007

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 06.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพง […]

Read more
change-01

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นร่วมเจ้าภาพทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพร […]

Read more
006

ประชุมคณะกรรมการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมวางแผน ติดตามค […]

Read more
1 2 3 10