IMG_4569

วันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบปีที่ 42

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบปีที่ 42 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารเทพรัตน์ว […]

Read more
IMG_4484

การนำเสนอวิสัยทัศน์และตอบคำถามของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และตอบคำถามของผู้มีสิทธิ์เข […]

Read more
IMG_4323

อบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 ณ คณะวนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันอังคา […]

Read more
IMG_4125

ร่วมโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ภายในอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ภายในอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
IMG_3499

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
005

รับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback ครั้งที่ 2) จากทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback ครั้งที่ 2) จากทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 […]

Read more
001

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อันเป็นพระราชพิธีท […]

Read more
IMG_2913

อบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันพุธที […]

Read more
IMG_3153

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมออกบูธให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ งาน KU Education Week 2019

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมออกบูธให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา และแนะนำแหล่งทุนการศึกษา ในงาน KU Education Week 2019 “เส้นทางอนาคต เริ่มต้นที่ค้นพบและให้โอกาสตนเอง” ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก

Read more
017

บัณฑิตรักษ์ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย คล้องพวงมาลัยบูชาแผ่นป้ายแสดงถึงวันมงคลฤกษ์ในวาระ การเปิดอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงานและบุคลากร และร่วมงาน “บัณฑิตรักษ์ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562” โดยได้ร […]

Read more
1 2 3 4 33