7-2

คณบดีและรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้โอวาทแก่นิสิตเข้าร่วมโครงการ 2016 Kasetsart University-Yamaguchi University Short Stay Short Visit Program

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ร่วมให้โอวาทแก่นิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Kasetsart Universi […]

Read more
6

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่ 24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่ 24 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
5-1

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้กล่าวขอบคุณบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี สร้างจิ […]

Read more
4-4

เกษตรรวมใจ ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน “เกษตรรวมใจ ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด” ในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 พร้อมปลูกต้นยมหิน ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ ณ สวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
3-3

ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. James Arvanitakis คณบดี Graduate Research School, Western Sydney University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. James Arvanitakis, Dean of Graduate Research School, Western Sydney University ประเทศออสเตรเลีย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบก […]

Read more
2-2

เยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานระบบ CU E-THESIS

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการการใช้งานและการบริหารจัดการระบบการใช้งานระบบ CU E-THESIS ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เ […]

Read more
1-1

การประกวดผลงานวิทยานิพนธ์และนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2558

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน และส่งเสริมให้วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยประกอบไปด้วย สายวิทยาศาสตร์สังคม สายวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสายวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารสารสนเทศ บัณ […]

Read more
03

The 3rd Seminar of Priority University for Cooperation in Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในการจัดสัมมนา The 3rd Seminar of Priority University for Cooperation in Thailand ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ Science and Technology for Innovations เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย […]

Read more
02

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง การจัดเตรียมงานวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย สรุปผลการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ป […]

Read more
01

คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00-11.45 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อ […]

Read more
1 26 27 28 29 30