IMG_4464_resize

โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการใช้งาน ระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นวิทยากรบรรยาย ขั้นตอนการให้บริการทางการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนการกำกับดูแลคุณภาพและมาต […]

Read more
IMG_4266

อบรมการเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคและการเป็นวิทยากร ระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ประจำปี พ.ศ. 2562

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคและการเป็นวิทยากร ระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคณะ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
IMG_3839

อบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ยัง […]

Read more
IMG_3699

บัณฑิตวิทยาลัยให้การสนับสนุน ชมรมหมากกระดาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนพร้อมให้โอวาทแก่นิสิตจาก ชมรมหมากกระดาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ […]

Read more
IMG_3648

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562 แด่ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับพรปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม กองบริหารและงบประมาณการวิจัย อาคาร วช.4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more
IMG_2956

บุคลากรงานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีบุคลากรจากงานสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุ […]

Read more
IMG_2600

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 40 รูป

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 40 รูป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “งานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2561” เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. […]

Read more
IMG_2554

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมขอบคุณคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมมอบ กระเช้าของขวัญ และของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนคณะต่างๆ ที่ช่วยเหลือในภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยตลอดมา ในการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวา […]

Read more
IMG_2506

วันคล้ายวันสถาปนา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมมอบแจกัญดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส วันคล้ายวัน […]

Read more
IMG_2539

วันคล้ายวันสถาปนา
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมมอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม ในวันคล้ายวันสถาปนาค […]

Read more
1 2 3 4 5 30