IMG_1976

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป ขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธชินสีห์ และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรบูรพาจารย์อาวุโส เมื่อวันท […]

Read more
IMG_1278

ต้อนรับบุคลากรจากวิทยาลัยการชลประทาน เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรจากวิทยาลัยการชลประทาน เข้าศึ […]

Read more
IMG_0942

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระรา […]

Read more
DSC_0118

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2562

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิกา […]

Read more
IMG_0001

โครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสำหรับนิสิตต่างชาติ ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สำหรับนิสิตต่างชาติ ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีนิสิตในโครงการนำร่องการทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2 […]

Read more
IMG_9638

อบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 ณ คณะสิ่งแวดล้อม

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยในครั้งนี […]

Read more
IMG_9604

คณะผู้บริหารจาก Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่บัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย บุคลากรบัณฑ […]

Read more
IMG_9299

รับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนา […]

Read more
002

โครงการ “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยม ของบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน” และ “วันคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตร กำแพงแสน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมโครงการ “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยม ของบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน” โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส “วันคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตร กำแพงแสน” เมื่อวันจันทร์ 18 มี […]

Read more
IMG_909314454

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองค […]

Read more
1 2 3 4 5 33