01

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

Read more
01

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤ […]

Read more
02

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าหารือกับรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเก […]

Read more
1

12 ปี ที่สร้างสรรค์ รักและผูกพันกับบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน 12 ปี ที่สร้างสรรค์ รักและผูกพันกับบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแสดงความขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ภายในงานได้มีกิจกรรมส่งมอบงาน สานภารกิจโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล ได้ให้ […]

Read more
1

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2558

รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
01

กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าตรวจสอบ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการดำเนินการตรวจสอบ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันท์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตว […]

Read more
01

แนะแนวหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read more
Test 2

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2559

รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (The 38 th National Gra […]

Read more
1 28 29 30