117

วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 50

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 50 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ผู้สำเร็จการศึกษา […]

Read more
DSC_0001

ประชุมทางไกลหารือการจัดทำหลักสูตรร่วมสองปริญญา (Dual Degree Program) ร่วมกับ School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ […]

Read more
DSC_0024

ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน/โครงการขององค์การนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานองค์การนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย รุ่นที่ 26 ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาค […]

Read more
11-3

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครบรอบปีที่ 38

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 38 ปี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 โดยมี รองศ […]

Read more
9-1

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งมี ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิ […]

Read more
8-4

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

ด้วยวาระของกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครบวาระในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนคณะต่างๆ ที่ช่วยเหลือในภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยตลอดมา บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดเลี้ยงขอบคุณ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกในการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 […]

Read more
7-2

คณบดีและรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้โอวาทแก่นิสิตเข้าร่วมโครงการ 2016 Kasetsart University-Yamaguchi University Short Stay Short Visit Program

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ร่วมให้โอวาทแก่นิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Kasetsart Universi […]

Read more
6

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่ 24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่ 24 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
5-1

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้กล่าวขอบคุณบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี สร้างจิ […]

Read more
4-4

เกษตรรวมใจ ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน “เกษตรรวมใจ ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด” ในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 พร้อมปลูกต้นยมหิน ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ ณ สวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
1 28 29 30 31 32 33