ข่าวจากหน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานภายนอกฝากประกาศ

BestSpeakerAward

นิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัล Best Speaker Award ณ มหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัยได้คัดเลือกและสนับสนุนเงินทุนแก่ นายวีรชัย มัธยัสถ์ถาวร นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่นา เพื่อเข้าร่วมเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ “Human Resources Development Program for the International Network Formation of Tropical Environment Organisms Resource Development” ระหว่างวันที่ […]

Read more
News-59-live-orient

เอกสารประกอบการบรรยายในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559

เอกสารประกอบการบรรยายในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เอกสาร รายละเอียด แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย Download บรรยายพิเศษ “ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” Download

Read more