ข่าวจากหน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานภายนอกฝากประกาศ

Orreint-59

เอกสารประกอบการบรรยายในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560

เอกสารประกอบการบรรยายในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 เอกสาร รายละเอียด เอกสารประกอบการบรรยายในพิธีปฐมนิเทศนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ Download เอกสารประกอบการบรรยายในพิธีปฐมนิเทศนิสิต ประจำ […]

Read more
News-59-live-orient

เอกสารประกอบการบรรยายในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559

เอกสารประกอบการบรรยายในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เอกสาร รายละเอียด แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย Download บรรยายพิเศษ “ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” Download

Read more