ข่าวจากหน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานภายนอกฝากประกาศ

phakhavadee

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. ภควดี สุทธิไวยกิจ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
BestSpeakerAward

นิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัล Best Speaker Award ณ มหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัยได้คัดเลือกและสนับสนุนเงินทุนแก่ นายวีรชัย มัธยัสถ์ถาวร นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่นา เพื่อเข้าร่วมเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ “Human Resources Development Program for the International Network Formation of Tropical Environment Organisms Resource Development” ระหว่างวันที่ […]

Read more
1501309657690

เอกสารประกอบการบรรยายในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบการบรรยายในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เอกสาร รายละเอียด เอกสารประกอบการบรรยายในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Download เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร & ข้อบั […]

Read more
1 2