ข่าวจากหน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานภายนอกฝากประกาศ

Service Cessation

ของดให้บริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเป็นการชั่วคราว

บัณฑิตวิทยาลัยของดให้บริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศขอลาออก ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งการเปิดให้บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ ของบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้งในทันทีที่สามารถดำเนินการได้ […]

Read more
News-59-live-orient

เอกสารประกอบการบรรยายในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559

เอกสารประกอบการบรรยายในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เอกสาร รายละเอียด แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย Download บรรยายพิเศษ “ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” Download

Read more