ข่าวจากหน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานภายนอกฝากประกาศ

speakerAword

นิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Speaker Award ในการประชุม The 15th Young Scientist Seminar ณ มหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้คัดเลือกและสนับสนุนเงินทุนแก่นายธีรวุฒิ เอกัคคตาจิต นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตร นิสิตแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัย Yamaguchi ปีการศึกษา 2561 (Kasetsart University – Yamaguchi University S […]

Read more
BestSpeakerAward

นิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัล Best Speaker Award ณ มหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัยได้คัดเลือกและสนับสนุนเงินทุนแก่ นายวีรชัย มัธยัสถ์ถาวร นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่นา เพื่อเข้าร่วมเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ “Human Resources Development Program for the International Network Formation of Tropical Environment Organisms Resource Development” ระหว่างวันที่ […]

Read more