ข่าวประกาศของ บว. เฉพาะกิจ หรือ เป็นข่าวที่ไม่เข้ากับหมวดหมู่อื่นๆ

9-4-61-3

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานสภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 และนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559

Read more
approve_degree

กําหนดการอนุมัติปริญญาประจําปีการศึกษา 2560

รายละเอียด กําหนดการอนุมัติปริญญาประจําปีการศึกษา 2560 สําหรับหลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรปริญญาโท แผน ก Download กําหนดการอนุมัติปริญญาประจําปีการศึกษา 2560 สําหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ข Download

Read more
1 2