ข่าวประกาศของ บว. เฉพาะกิจ หรือ เป็นข่าวที่ไม่เข้ากับหมวดหมู่อื่นๆ

sentThesis

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานสภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 และนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559

Read more
annouce_banner2

ขอให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รายละเอียด ประกาศขอให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.PDF Download แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.DOC Download แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.PDF(ภาษาอังกฤษ) Download แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.DOC(ภาษาอังกฤษ) Download ระบบรับข้อมูลประวัติผู […]

Read more
Akarawisut

การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม

การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม เอกสาร รายละเอียด ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฯ เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม Download คู่มือการใช้งาน อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ Download

Read more
1 2