logo_nrct_v2

ชี้แจง ทุนฯบัณฑิตศึกษา วช. ประจำปี 2560

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับทุนฯบัณฑิตศึกษา วช. ประจำปี 2560 เป็นปีแรก นั้น บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการยืนยันการรับโอนเงินทุนสนับสนุนจาก วช. (งวดที่ 1 ) และจะแจ้งให้ผู้รับทุนทราบทันทีเพื่อทำสัญญารับทุนพร้อมการรับทุนสน […]

Read more

กำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2560

Read more