Scoraship_banner

หลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2561

Read more
logo_nrct_v2

ชี้แจง ทุนฯบัณฑิตศึกษา วช. ประจำปี 2560 [เพิ่มเติม]

[เพิ่มเติม] ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการยืนยันการโอนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 75 ทุน งวดแรก (คิดเป็นร้อยละ 55ของเงินทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด) แล้ว ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยกำลังตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดประ […]

Read more

กำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2560

Read more