Academics

English
หน้าหลัก
หลักสูตร
รับสมัครนิสิต
การสอบ
วิทยานิพนธ์
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา
ข่าวและกิจกรรม
การบริหาร

 
  ข่าวประกาศ
  การขอหนังสือรับรองผ่านระบบ
ยื่นคำร้องออนไลน์ (OGRF)
 
 

หน้าหลัก -> แบบฟอร์มคำร้อง/ตัวอย่าง -> สอบภาษาอังกฤษ/บาลีสำหรับนิสิต ป.เอก

สอบภาษาอังกฤษ/บาลีสำหรับนิสิต ป.เอก

กรณี

เงื่อนไข

Download

1. สอบภาษาอังกฤษ (ข้อเขียน)

- ยื่นคำร้องทั่วไป (บว. 01) ขอสอบภาษาอังกฤษแบบข้อเขียน พร้อมชำระเงินค่าสอบ 400 บาท ที่งานคลังและพัสดุ (เคาน์เตอร์บริการช่อง 2)
- บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดสอบภาษาอังกฤษแบบข้อเขียน 3 ครั้งต่อปี คือในเดือนมีนาคม, มิถุนายน และกันยายน และเปิดรับสมัครสอบ ในเดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม และสิงหาคม
- หากนิสิตไม่สามารถเข้าสอบได้ ถือว่านิสิตขาดสอบ และบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสอบหรือจัดสอบชดเชยให้ใดๆ ทั้งสิ้น

บว.01
GS.01

(ตัวอย่าง)

2. สอบภาษาอังกฤษ (สัมภาษณ์)

- ผ่านการสอบภาษาอังกฤษแบบข้อเขียนแล้ว
- ยื่นคำร้องทั่วไป (บว. 01) ขอสอบภาษาอังกฤษแบบสัมภาษณ์ พร้อมชำระเงินค่าสอบ 600 บาท ที่งานคลังและพัสดุ (เคาน์เตอร์บริการช่อง 2)

บว.01
GS.01

(ตัวอย่าง)

3. สอบภาษาบาลี (ข้อเขียน)

- ยื่นคำร้องทั่วไป (บว. 01) ขอสอบภาษาบาลีแบบข้อเขียน พร้อมชำระเงินค่าสอบ 400 บาท ที่งานคลังและพัสดุ (เคาน์เตอร์บริการช่อง 2)
- บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดสอบภาษาบาลีแบบข้อเขียน 3 ครั้งต่อปี คือในเดือนมีนาคม, มิถุนายน และกันยายน และเปิดรับสมัครสอบ ในเดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม และสิงหาคม
- หากนิสิตไม่สามารถเข้าสอบได้ ถือว่านิสิตขาดสอบ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสอบ หรือจัดสอบชดเชยให้ใดๆ ทั้งสิ้น

บว.01
GS.01

4. สอบภาษาบาลี (สัมภาษณ์)

- ผ่านการสอบภาษาบาลีแบบข้อเขียนแล้ว
- ยื่นคำร้องทั่วไป (บว. 01) ขอสอบภาษาบาลีแบบสัมภาษณ์ พร้อมชำระเงินค่าสอบ 600 บาท ที่งานคลังและพัสดุ (เคาน์เตอร์บริการช่อง 2)

บว.01
GS.01


Updated on 15 February 2010

 
 


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 02-942-8445-9
E-mail: fgra@ku.ac.th
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
Telephone 02-942-8445-9
E-mail: fgra@ku.ac.th