รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 17 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 พฤศจิกายน 2561 27 พฤศจิกายน 2561
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 17 ธันวาคม 2561 25 ธันวาคม 2561
ปริญญาโท
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 กรกฎาคม 2561 1 สิงหาคม 2561
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 31 กรกฎาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศรีราชา
บริหารธุรกิจ ภาคค่ำ
บริหารธุรกิจ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
บริหารธุรกิจ สปท
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 18 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 16 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 18 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 18 กันยายน 2560 26 กันยายน 2560
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 18 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 16 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561
ปริญญาโท
  • นิสิตสามารถยื่นขอหนังสือรับรองผ่านระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ http://ogrf.grad.ku.ac.th/request/
  • หน่วยงานต่าง ๆ สามารถตรวจสอบประวัติการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน ผู้สมัครงาน หรือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
    ได้ที่ ระบบตรวจสอบปริญญา (KU-GDCS) http://info.grad.ku.ac.th/finish