Academics

English

หน้าหลัก
หลักสูตร
รับสมัคร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การสอบ
วิทยานิพนธ์
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา
ข่าวและกิจกรรม
การบริหาร


รายละเอียด
ระเบียบว่าด้วยอาจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556
การแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจำตัวนิสิต
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของอาจารย์ประจำที่จะรับนิสิต
มากกว่า 8 คน

ฐานข้อมูลอาจารย์ฯ
ทำเนียบอาจารย์
ประวัติ/นิสิตในความดูแล

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์
การขึ้นทะเบียน

ติดต่อ
งานบริการการศึกษา
โทร.0-2942-8445 ต่อ 231
E-mail: fgrasrp@ku.ac.th

หน้าหลัก ->อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย

  อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย

ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ประจำที่จะรับนิสิตมากกว่า 8 คน
 
บันทึกข้อความ ขอรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก มากกว่า 8 คน
 
การแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
 

Updated on June 24, 2014
 
 


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 02-942-8445-9
E-mail: fgra@ku.ac.th
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
Telephone 02-942-8445-9
E-mail: fgra@ku.ac.th