Academics

English

หน้าหลัก
หลักสูตร
รับสมัคร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การสอบ
วิทยานิพนธ์
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา
ข่าวและกิจกรรม
การบริหาร


วิทยานิพนธ์

กำหนดการสอบปากเปล่า
การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และ
การขอจบการศึกษา

 •  ภาคต้น ปีการศึกษา 2556
 •  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
 •  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557
 •  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557
      (ช่วงที่ 2)
 • กำหนดการสอบปากเปล่า
  การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และ
  การขอจบการศึกษา
  (หลักสูตรนานาชาติ)
 •  ภาคต้น ปีการศึกษา 2556
 •  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
 •  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557
 • การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
  การพิมพ์วิทยานิพนธ์และ
  ใบรับรองวิทยานิพนธ์
  การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง
  วิทยานิพนธ์
  การขออนุมัติโครงการ
  วิทยานิพนธ์ก่อนสอบปากเปล่า
  ขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า
  120/365 วัน
  ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยว
  กับการส่งวิทยานิพนธ์
  การลดจำนวนเล่มวิทยานิพนธ์
  อัตราค่าธรรมเนียมการให้
  บริการจัดทำรูปเล่ม
  และซีดีวิทยานิพนธ์
  และรูปเล่มการศึกษาค้นคว้า
  อิสระ
  ค่า Impact Factor 2008
  ของวารสารวิชาการระดับ
  นานาชาติ
  ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 ร้อยละของ
  บทความวิทยานิพนธ์ปริญญา
  โทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
  หรือเอก
  กำหนดการอนุมัติปริญญา
  ประจำปีการศึกษา 2556

  // เพิ่มเติม

  การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  กำหนดการสอบปากเปล่าขั้น
  สุดท้าย (สำหรับนิสิตรหัสก่อน
  48) / สอบประมวลความรู้
  (สำหรับนิสิตรหัสตั้งแต่ 48) และ
  การขอจบการศึกษา สำหรับ
  หลักสูตรแผน ข ประจำ
  ปีการศึกษา 2556
  กำหนดการสอบปากเปล่าขั้น
  สุดท้าย (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา
  ก่อนปีการศึกษา 2548)/การสอบ
  ประมวลความรู้ (สำหรับนิสิตที่เข้า
  ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548)
  และการขอจบการศึกษา สำหรับ
  หลักสูตรแผน ข ประจำภาค
  ฤดูร้อน ปี พ.ศ.2557 (ช่วงที่ 2)
  กำหนดการสอบปากเปล่าขั้น
  สุดท้าย (สำหรับนิสิตรหัสก่อน
  48) / สอบประมวลความรู้
  (สำหรับนิสิตรหัสตั้งแต่ 48) และ
  การขอจบการศึกษา สำหรับ
  หลักสูตรนานาชาติ แผน ข
  ประจำปีการศึกษา 2556
  รายชื่อนิสิตที่สามารถรับเล่ม
  และซีดี IS ได้

  การพิมพ์วิทยานิพนธ์
  คู่มือสายวิทยาศาสตร์
  คู่มือสายวิทยาศาสตร์สังคม
  การนำ Style File
        มาช่วยในการทำวิทยานิพนธ์
        พร้อมคู่มือการใช้งาน
  การนำ EndNote
        มาช่วยในการ
        เขียนอ้างอิงในวิทยานิพนธ์
        พร้อมคู่มือการใช้งาน
  ใบรับรองวิทยานิพนธ์
  บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
  ใบขอจบการศึกษา  / ENG
  ชื่อและคุณวุฒิคณบดี บว.
  การส่งไฟล์และหน้าปกกล่องซีดี
        วิทยานิพนธ์

  ติดต่อ
  หน่วยมาตรฐาน
  โทร.0-2942-8445 ต่อ 224
  E-mail: fgradnl@ku.ac.th


  หน้าหลัก -> วิทยานิพนธ์ -> Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์

  T e m p l a t e ก า ร พิ ม พ์ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ส า ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

  คู่มือวิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์ ปี 2549
  ปก คำนำ Download
  สารบัญ Download
  บทที่ 1 คำแนะนำและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ หน้า 1-17 อยู่ระหว่างปรับปรุง
  บทที่ 2 องค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หน้า 18-25 Download
  บทที่ 3 การอ้างอิง หน้า 26-62 Download
  บทที่ 4 การพิมพ์วิทยานิพนธ์ หน้า 63-69 Download
  ภาคผนวก หน้า 70-158 Download
  ...รวมคู่มือวิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์ ปี 2549... Download


  คู่มือการใช้งาน Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์
  ปก,สารบัญ,ข้อเสนอแนะ Download
  บทที่ 1 การติดตั้งโปรแกรมและการใช้งาน Toolbar Download
  บทที่ 2 ขั้นตอนการทำงานของส่วนที่ 2 ส่วนนำ Download
  บทที่ 3 ขั้นตอนการทำงานของส่วนที่ 3 เนื้อหา Download
  บทที่ 4 ขั้นตอนการทำงานของส่วนที่ 4 รูปแบบเอกสารและสิ่งอ้างอิง Download
  บทที่ 5 ขั้นตอนการทำงานของส่วนที่ 5 ภาคผนวก Download
  บทที่ 6 ขั้นตอนการทำงานของส่วนที่ 6 ประวัติการศึกษาและการทำงาน Download
  ...รวมคู่มือการใช้งาน Template สายวิทยาศาสตร์... Download


  โปรแกรม Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์
  โปรแกรม Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์ Download

  หมายเหตุ
       ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม Template ต้องทำการตั้งค่าการใช้งานให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน Template บทที่ 1

  Updated on 3 April 2008