Academics

English

หน้าหลัก
หลักสูตร
รับสมัคร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การสอบ
วิทยานิพนธ์
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา
ข่าวและกิจกรรม
การบริหาร


วิทยานิพนธ์

กำหนดการสอบปากเปล่า
การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และ
การขอจบการศึกษา

 •  ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
 •  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
 •  ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2559
 • การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
  การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ในรูปแบบใหม่
  การพิมพ์วิทยานิพนธ์และ
  ใบรับรองวิทยานิพนธ์
  การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง
  วิทยานิพนธ์
  การขออนุมัติโครงการ
  วิทยานิพนธ์ก่อนสอบปากเปล่า
  ขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า
  120/365 วัน
  ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยว
  กับการส่งวิทยานิพนธ์
  การลดจำนวนเล่มวิทยานิพนธ์
  อัตราค่าธรรมเนียมการให้
  บริการจัดทำรูปเล่ม
  และซีดีวิทยานิพนธ์
  และรูปเล่มการศึกษาค้นคว้า
  อิสระ
  อัตราค่าธรรมเนียมการให้
  บริการพิมพ์ใบรับรอง
  วิทยานิพนธ์
  หลักเกณฑ์การพิจารณา
  วารสารที่มีคุณภาพสำหรับ
  การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
  ของอาจารย์และนิสิต
  บัณฑิตศึกษา
  ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 ร้อยละของ
  บทความวิทยานิพนธ์ปริญญา
  โทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
  หรือเอก
  กำหนดการอนุมัติปริญญา
  ประจำปีการศึกษา 2558

  การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  กำหนดการสอบประมวลความรู้
  และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข
  ประจำปีการศึกษา 2558
  รายชื่อนิสิตที่สามารถรับเล่ม
  และซีดี IS ได้

  การพิมพ์วิทยานิพนธ์
  คู่มือสายวิทยาศาสตร์
  คู่มือสายวิทยาศาสตร์สังคม
  การนำ Style File
        มาช่วยในการทำวิทยานิพนธ์
        พร้อมคู่มือการใช้งาน
  การนำ EndNote
        มาช่วยในการ
        เขียนอ้างอิงในวิทยานิพนธ์
        พร้อมคู่มือการใช้งาน
  ใบรับรองวิทยานิพนธ์
  บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
  ใบขอจบการศึกษา  / ENG
  ชื่อและคุณวุฒิคณบดี บว.
  การส่งไฟล์และหน้าปกกล่องซีดี
        วิทยานิพนธ์

  ติดต่อ
  หน่วยมาตรฐาน
  โทร.0-2942-8445 ต่อ 224
  E-mail: fgradnl@ku.ac.th


  หน้าหลัก -> วิทยานิพนธ์ -> Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์

  T e m p l a t e ก า ร พิ ม พ์ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ส า ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

  คู่มือวิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์ ปี 2549
  ปก คำนำ Download
  สารบัญ Download
  บทที่ 1 คำแนะนำและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ หน้า 1-17 อยู่ระหว่างปรับปรุง
  บทที่ 2 องค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หน้า 18-25 Download
  บทที่ 3 การอ้างอิง หน้า 26-62 Download
  บทที่ 4 การพิมพ์วิทยานิพนธ์ หน้า 63-69 Download
  ภาคผนวก หน้า 70-158 Download
  ...รวมคู่มือวิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์ ปี 2549... Download


  คู่มือการใช้งาน Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์
  ปก,สารบัญ,ข้อเสนอแนะ Download
  บทที่ 1 การติดตั้งโปรแกรมและการใช้งาน Toolbar Download
  บทที่ 2 ขั้นตอนการทำงานของส่วนที่ 2 ส่วนนำ Download
  บทที่ 3 ขั้นตอนการทำงานของส่วนที่ 3 เนื้อหา Download
  บทที่ 4 ขั้นตอนการทำงานของส่วนที่ 4 รูปแบบเอกสารและสิ่งอ้างอิง Download
  บทที่ 5 ขั้นตอนการทำงานของส่วนที่ 5 ภาคผนวก Download
  บทที่ 6 ขั้นตอนการทำงานของส่วนที่ 6 ประวัติการศึกษาและการทำงาน Download
  ...รวมคู่มือการใช้งาน Template สายวิทยาศาสตร์... Download


  โปรแกรม Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์
  โปรแกรม Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์ Download

  หมายเหตุ
       ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม Template ต้องทำการตั้งค่าการใช้งานให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน Template บทที่ 1

  Updated on 3 April 2008