การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • ติดต่อผู้จัดให้ออกหนังสือรับรองการเข้าร่วมนำเสนอ หรือเขียนคำร้องทั่วไปพร้อมระบุเหตุผลในการขอไม่มีเกียรติบัตร และแนบภาพถ่ายขณะนำเสนอ
 • ขอหนังสือรับรองจากผู้จัดการประชุมวิชาการให้รับรอง
  1) ที่ประชุมดังกล่าวมีการเผยแพร่ Proceedings เป็นบทความฉบับเต็ม
  2) Proceedings ดังกล่าว เผยแพร่ในรูปแบบใด เช่น online, รูปเล่ม, CD, USB และ
  3) เผยแพร่เมื่อใด
 • ไม่จำเป็น ทั้งนี้บทความที่นำไปเผยแพร่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 • ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 ไม่ได้ระบุว่าต้องตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ทั้งนี้นิสิตต้องดูเกณฑ์ตามหลักสูตรที่ตนกำลังศึกษาอยู่ด้วย ว่ามีเงื่อนไขให้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติหรือไม่
 • ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559 (เริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559) ต้องตีพิมพ์ผลงานฯ ดังนี้

  ปริญญาเอก
  – แบบ 1 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ อย่างน้อย 2 เรื่อง
  – แบบ 2 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ อย่างน้อย 1 เรื่อง
  ปริญญาโท
  – แผน ก แบบ ก 1 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ อย่างน้อย 1 เรื่อง
  – แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) อย่างน้อย 1 เรื่อง
  ทั้งนี้นิสิตต้องดูเกณฑ์ตามหลักสูตรที่ตนกำลังศึกษาอยู่ด้วย ว่ามีเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่

 • ไม่ได้กำหนดลำดับของผู้แต่ง โดยให้เป็นไปตามตกลงกันระหว่างผู้แต่ง ทั้งนี้นิสิตต้องดูเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรตนเองเพิ่มเติม และดูเงื่อนไขทุนการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับ (ถ้ามี)
 • เขียนคำร้องทั่วไป ขอไม่มีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักในบทความที่ใช้สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ท่านเดิม และท่านปัจจุบันต้องลงนามยินยอมในคำร้องทั่วไป ให้นิสิตใช้บทความดังกล่าวในการสำเร็จการศึกษาได้
 • นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก ต้องระบุสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ไม่ได้ บทความต้องผ่านกระบวนการพิจารณา และหนังสือตอบรับต้องเป็น Final Accept แล้วเท่านั้น
 • 1) กรอกข้อมูลตาม link http://ogrf.grad.ku.ac.th/publications
  2) พิมพ์เอกสาร วพ. 04 ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนาม
  3) ส่ง วพ. 04 พร้อมเอกสารแนบ มาตรวจสอบยังบัณฑิตวิทยาลัย (แนบคำร้อง บว. 01 โดยอาจารย์ไม่ต้องลงนาม)