ขอเชิญนิสิตสมัครเข้ารับรางวัลแห่งเกียรติยศ

รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2561 Download
ใบสมัครขอรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2561 Download
รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 Download
ใบสมัคร ขอรับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 Download
หนังสือรับรองความประพฤติผู้สมัครขอรับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 Download
รางวัลเกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องรางวัลเกียรติยศ “นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ” ประจำปีการศึกษา 2561 Download
ใบสมัครขอรับรางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 Download
รางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง รางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาทีประจำปีการศึกษา 2561 Download
ใบสมัครขอรับรางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจำปีการศึกษา 2561 Download