การสอบและเทียบผลภาษาอังกฤษ

  • บัณฑิตวิทยาลัย จะรับเทียบผลการสอบภาษาอังกฤษของ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ KU-TEP หรือ KU-TOEFL-ITP
  • เมื่อมีรหัสประจำตัวนิสิต โดยนิสิตยื่นคำร้องทั่วไป (บว.01) ขอเทียบผลฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขา