รับสมัคร

หลักสูตรมหาบัณฑิต แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ

แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้

แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยภาควิชาหรือสาขาวิชาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

แบบ ก 2  ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษา ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ภาควิชาหรือสาขาวิชาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้  โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน

แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้

 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน

ที่มา: ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 20

หลักสูตรปริญญาโท  สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหลักสูตรปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

มีคุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ตรวจสอบใน www.grad.ku.ac.th หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา/ภาคปกติ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

– เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง

– เป็นคนวิกลจริต

– เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา

– ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย

ที่มา: ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 6

ภาคต้น

รอบแรก เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

รอบสอง เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม (ถ้ามี)

เปิดการเรียนการสอน เดือนมิถุนายน

ภาคปลาย

เดือนมิถุนายน – สิงหาคม

เปิดการเรียนการสอน เดือนพฤศจิกายน

หมายเหตุ: กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปฏิทินการศึกษา สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.grad.ku.ac.th

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท ต่อ 1 สาขาวิชา

1. ชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต กรณียื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือ

2. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) ที่ www.grad.ku.ac.th/ผู้สนใจเข้าศึกษา “ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2)” หรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรณีส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ หรืออัพโหลดเอกสารการสมัคร

ดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ที่ www.grad.ku.ac.th หรือ
ซื้อซีดีข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดจำหน่ายวันจันทร์-ศุกร์ เว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่น ๆ ราคาแผ่นละ 50 บาท หรือ
สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาแผ่นละ 70 บาท โดยสั่งจ่ายในนาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยให้เขียนชื่อ-ที่อยู่ใส่กระดาษขนาด 3×4 นิ้ว ให้ชัดเจนและถูกต้อง แนบใส่ซอง ส่งมาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ.1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 วงเล็บมุมซอง “สั่งซื้อซีดีข้อมูลการเปิดรับสมัคร” ทั้งนี้การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ควรสั่งซื้อ “ก่อนปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์”
ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ www.grad.ku.ac.th เลือกหัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา คลิก ภาคปกติ ศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชาในสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร (ศึกษาอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่านเอง)ผู้สมัครที่ทำการกรอกใบสมัครทาง Internet แล้ว แต่ไม่สามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ ให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการสั่งพิมพ์ให้

ขั้นตอนในการสมัครบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเฉพาะทาง Internet โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการ ดังนี้

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ถูกต้องและครบถ้วน และต้องส่งข้อมูลผ่านระบบรับสมัคร ตามกำหนดการรับสมัคร (ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัครในเวลา 16.30 น.)

2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก (เลือกวิธีการส่งเอกสารเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังนี้

ด้วยตนเอง ยื่นเอกสารประกอบการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
(พักเที่ยง 12.00-13.00 น.) วันจันทร์-ศุกร์ เว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่น ๆ ทราบผลการสมัครทันที หรือ

อัพโหลดเอกสารการสมัคร โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และส่งไฟล์เอกสาร (Upload) ขนาดของไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์ pdf แจ้งสถานะการสมัครหน้าเว็บไชต์บัณฑิตวิทยาลัย 3-5 วันทำการ หรือ

ไปรษณีย์ จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครและใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) หรือธนาณัติ พร้อมแนบซองจดหมายติดแสตมป์ให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครเอง มาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา” (กรณีเลือกส่งทางไปรษณีย์ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์) แจ้งสถานะการสมัครหน้าเว็บไชต์ บัณฑิตวิทยาลัย 3-5 วันทำการ

 

1. รูปถ่าย ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (รูปแบบ jpeg) ให้เป็นรูปหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ หรือหมวก และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และ Upload รูปถ่าย ลงในใบสมัครออนไลน์

2. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)

ผู้สมัครประเภทที่ 1

– สำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้สำเนาใบคะแนน (Transcript) ฉบับที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ หรือ

– สำเร็จการศึกษาแล้ว กำลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ใช้สำเนาใบคะแนน (Transcript) ฉบับที่มีรายวิชาครบหลักสูตรแล้ว พร้อมแนบหนังสือรับรองว่ารอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ผู้สมัครประเภทที่ 2

– กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร ใช้สำเนาใบคะแนน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ และหนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ดาวน์โหลดเอกสาร ที่ www.grad.ku.ac.th หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา/ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก โปรดแนบสำเนาใบคะแนน (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรีและโท อย่างละ 1 ฉบับ

และกรณีผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง แนบสำเนาใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จำนวน 1 ฉบับ

3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (บส.บว.4) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา (ถ้ามี) ดาวน์โหลดเอกสาร ที่ www.grad.ku.ac.th หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา/ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

4. สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 1 ฉบับ

6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา

*** ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ ***

ผู้สมัครที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครและใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) หรือธนาณัติ พร้อมแนบซองจดหมายติดแสตมป์ให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครเอง มาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา”(กรณีเลือกส่งทางไปรษณีย์ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์) แจ้งสถานะการสมัครหน้าเว็บไชต์บัณฑิตวิทยาลัย 3-5 วันทำการ เพื่อทางบัณฑิตวิทยาลัยจักได้ส่งใบเสร็จค่าสมัครสอบคัดเลือกให้ผู้สมัคร

1. ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด รวมทั้งเอกสารประกอบการสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการต่อไป และเมื่อยื่นใบสมัครแล้ว ไม่สามารถทำการเปลี่ยนสาขาวิชา

2. ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ครบถ้วนหรือ ไม่ถูกต้อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะไม่รับพิจารณา

3. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร เช่น ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา แผนการศึกษา วิทยาเขต ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครระดับปริญญเอก ฯลฯ ให้ถูกต้องบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะไม่รับผิดชอบหากผู้สมัครกรอกข้อมูลผิด

4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติของผู้สมัครและคุณสมบัติตามรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชาไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร

การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครที่ได้รับการตรวจสอบใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมของสาขาวิชาถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การเข้าสอบคัดเลือกให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน
การมีสิทธิ์เข้าศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รหัสประจำตัวนิสิต กำหนดการและขั้นตอนสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ www.grad.ku.ac.th
ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษา รายงานตัวได้เพียงหนึ่งสาขาวิชาเท่านั้น หากได้รับอนุมัติ ให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องเลือกสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา โดยยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์ หรือ มีสถานภาพเป็นนิสิตปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องยื่นคำร้องขอลาออก จากการเป็นนิสิต ก่อนดำเนินการชำระเงินผ่านธนาคารเพื่อลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรก

1. ลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก. ได้ที่https://accounts.ku.ac.th/public/ActivateUser ต้องนำ E-mail Ku-Google (@ku.th) ให้กรอกเพิ่มในประวัตินิสิต ข้อ 2.

2. กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านWeb ได้ที่ www.grad.ku.ac.th โดยรหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ คือ เลขประจำตัวประชาชน และรหัสประจำตัวนิสิต

3. พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกผ่านธนาคาร ได้ที่ https://stdregis.ku.ac.th/ โดยมีขั้นตอนดังนี้

– ภาคปกติ https://stdregis.ku.ac.th/_index.php

– ภาคพิเศษ https://sp-regis.ku.ac.th/V1/

– คลิกเมนู รายงาน

– คลิก ใบแจ้งหนี้ KU9

– คลิกเลือก “ประเภทการลงทะเบียน”

– คลิกปุ่ม “แสดงใบแจ้งหนี้” จะแสดงแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (BILL PAYMENT) จะมีแท่ง Bar Code ที่ท้ายใบแจ้งหนี้

– คลิกเมนู File แล้วเลือกคำสั่ง Print หรือคลิกที่ไอคอน Print ใบแจ้งหนี้ KU9 (ในการสั่งพิมพ์ฟอร์มใบแจ้งหนี้จะต้องอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวเท่านั้น และจะต้องใช้เครื่องพิมพ์ Laser)

– นำใบแจ้งหนี้ KU9 ไปชำระเงินที่ธนาคาร

– ตรวจสอบรายชื่อชำระเงินได้ในวันถัดไป

– ภาคปกติ เข้าwww.grad.ku.ac.th>ผู้สนใจเข้าศึกษา>ภาคปกติ>ตรวจสอบรายชื่อ>กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่> กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ภาคปกติ หรือ https://mis.grad.ku.ac.th/reportto/th

– ภาคพิเศษ เข้าwww.grad.ku.ac.th>ผู้สนใจเข้าศึกษา>ภาคพิเศษ>กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่> กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ภาคพิเศษ หรือ https://mis.grad.ku.ac.th/reporttos/th

สมัครเรียนภาคพิเศษ ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่โครงการภาคพิเศษ/คณะ โดยตรง
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่โครงการภาคพิเศษ/คณะ
หรือ www.grad.ku.ac.th “ผู้สนใจเข้าศึกษา” คลิก ภาคพิเศษ Download อ่านรายละเอียดการเปิดรับสมัคร
ของสาขาวิชา
ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.ku.ac.th “ผู้สนใจเข้าศึกษา” คลิก ค่าธรรมเนียมการศึกษา