รายงานผลการเรียนตามหลักสูตร/เทียบโอนรายวิชา

รายงานผลการเรียนตามหลักสูตร

ต้องส่งรายงานผลการเรียนตามหลักสูตรเมื่อใด

ควรยื่นทันทีที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และปรากฏคะแนนครบทุกรายวิชา

 ทั่วไป

ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อ จะขอโอนรายวิชาจากสถาบันที่เคยเรียนมาจะได้หรือไม่

  • สามารถทำได้หลังจากมีสถานภาพเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว โดยจัดทำบันทึกข้อความ (แนบ Transcript รายวิชาที่จะขอโอน ซึ่งเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า B หรือ 3.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับคะแนน S) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำภาควิชาหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขา และเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559 ข้อ 29)

ขณะนี้เป็นนิสิตใหม่ปี 1 จะขอย้ายสาขาวิชาได้หรือไม่

ย้ายได้ เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

  • ต้องผ่านความเห็นชอบจากภาควิชา/สาขาวิชาเอกเดิม และภาควิชา/สาขาวิชาเอก ใหม่ และได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
  • เรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ (รายวิชาที่เรียนต้องเป็น รายวิชาในสาขาวิชาเอกเดิม ไม่ใช่รายวิชาของสาขาใหม่)
  • แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยนับทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน กรณีที่เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 หรือ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1 ต้องได้ระดับคะแนน S ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
  • การนับระยะเวลาศึกษา ให้นับตั้งแต่การมีสถานภาพนิสิต (ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559 ข้อ 28)

เป็นนิสิตปีที่ 2 สนใจเรียนรายวิชาเปิดใหม่ที่ไม่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตร ได้หรือไม่

เรียนได้ แต่จะไม่นับให้เป็นหน่วยกิตเพื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งรายวิชาที่เรียนจะปรากฏในใบคะแนนด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-942-8445 ต่อ 218 คุณเพียงเพ็ญ