ลงทะเบียนเรียน

  • บัณฑิตวิทยาลัยไม่มีกำหนดในเรื่องนี้ในข้อบังคับฯ แต่ทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติจะมีแผนการศึกษา และจะไม่มีหลักสูตรใดที่กำหนดให้ลงทะเบียนวิชา Thesis ทั้งหมดใน ภาคการศึกษาเดียวกัน ดังนั้น นิสิตควรลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา ขอให้นิสิตหารืออาจารย์ที่ปรึกษา
  • นิสิตควรปฏิบัติตาม ข้อบังคับฯ พ.ศ.2559 ข้อ10.1 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
  • ลงทะเบียนแบบ “รักษาสถานภาพนิสิต” ทุกภาคศึกษาปกติ (ภาคต้น และภาคปลาย) โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
  • นิสิตที่ต้องการสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ต้องลงทะเบียนแบบ “รักษาสถานภาพนิสิต” โดยต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาภาคฤดูร้อน
  • นิสิตรหัส 59 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำวิชาเดิมได้
  • นิสิตรหัส 58 และน้อยกว่า ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำวิชาเดิมได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น
  • ลงทะเบียนเรียนหลายครั้งได้ แต่จะนับให้เป็นหน่วยกิตเพื่อสำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร (ไม่เกิน 3 หน่วยกิต)
  • ในบัตรลงทะเบียน (KU 2) หลังจากลงทะเบียนแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนหรือเพิ่มวิชาเรียน ให้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงผ่านเว็บไซต์ กำหนดวันขอเปลี่ยน เพิ่ม และงดวิชาเรียนให้ดูตามปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำภาคการศึกษานั้น ๆ
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้น วิชาที่ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาที่กำหนดประเภทของการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร• ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้น วิชาที่ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาที่กำหนดประเภทของการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
  • ถ้าเป็นวิชาเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาของสาขาวิชา สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 นิสิตควรปฏิบัติตาม ข้อบังคับฯ พ.ศ.2559 ข้อ 10.1 ในภาคการศึกษาแรกให้ลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต          ยกเว้น  แผนการศึกษากำหนดให้ลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องส่งคำร้องผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาคฯ/ประธานโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย