ส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์

  • ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รักษาการแทนลงนามแทนได้ โดยให้พิมพ์คำว่า“รักษาการแทน” ลงในแบบฟอร์มใบรับรองวิทยานิพนธ์ (นิสิตสามารถขอดูตัวอย่างการพิมพ์ได้จากเคาน์เตอร์งานบริการการศึกษา ชั้นล่าง)