เสนอ/เปลี่ยนแปลงโครงการการวิทยานิพนธ์

  • การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ยื่นคำร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง (บว.05-1) ต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมแนบสำเนาคำร้อง บว.05 (กรณีนิสิตที่ทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) แนบสำเนาคำร้อง บว.05-2) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 1 ฉบับ (ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559 ข้อ 26.3)
  • ตามข้อบังคับฯ ต้องตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้นิสิตต้องดูเกณฑ์ตามหลักสูตรที่ตน กำลังศึกษาอยู่ด้วย ว่ามีเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ (เนื่องจากบางหลักสูตรกำหนดไว้ มากกว่า 1 เรื่อง)