อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย

คุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย

teacher01

อาจารย์ที่ขออนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ต้องมีคุณสมบัติ คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. อาจารย์ประจำ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

teacher01

2. อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ มีคำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

teacher01

3. อาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หรือระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

teacher01

1.ปริญญาโท ต้องเสนอคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ให้เสร็จสิ้น ภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย โดยต้องขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ประจำแล้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและการค้นคว้าอิสระ (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่เป็นอาจารย์ประจำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการศึกษาค้นคว้าอิสระ

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  โดยต้องขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ประเภทอาจารย์พิเศษ (ภายนอก มก.) แล้ว

2. ปริญญาเอก ต้องเสนอคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  โดยต้องขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ประเภทอาจารย์พิเศษ (ภายนอก มก.) แล้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง โดยต้องขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ประเภทอาจารย์พิเศษ (ภายนอก มก.) แล้ว

3. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในกรณีที่นิสิตรับทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย หรือติดเงื่อนไขทุนจากหน่วยงานอื่น ต้องได้รับอนุมัติการคืนทุนจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ได้

ที่มา
– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

 

เอกสาร WORD PDF
บันทึกข้อความ Download
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
แบบฟอร์มบรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ
คำแนะนำในการพิมพ์บรรณานุกรม
แผนภูมิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (กรณีใช้เกณฑ์มาตรฐานฯ 2558)
แผนภูมิอาจารย์ประจำหลักสูตร (กรณีใช้เกณฑ์มาตรฐานฯ 2548)