ติดต่อเรา

ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 02-942-8445-9 E-mail: fgra@ku.ac.th

งานบริการการศึกษา
 - การสมัครเข้าศึกษา
225
 - โครงการเรียนล่วงหน้า
202
 - การสมัครเข้าศึกษา (นิสิตต่างชาติ)
226
 - ปัญหาการลงทะเบียน/ขอเข้าศึกษาใหม่กรณีพิเศษ
229
 - คืนสถานภาพนิสิต
230
 - ย้ายหมู่เรียน/หนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ
232
 - แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา
231
 - การขึ้นทะเบียนอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
310
 - เคาน์เตอร์บริการนิสิต
108
งานมาตรฐานการศึกษา
 - การสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ/สอบภาษาอังกฤษ
217
 - การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
236
 - ตรวจต้นฉบับวิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์สังคม/โครงร่างวิทยานิพนธ์ (วพ.02)
220
 - ตรวจต้นฉบับวิทยานิพนธ์สายวิทยาศาสตร์ (วพ.02)
222
 - รูปแบบวิทยานิพนธ์สายวิทยาศาสตร์ (วพ.01)/การตีพิมพ์สายวิทยาศาสตร์สังคม
221
 - รูปแบบวิทยานิพนธ์สายวิทยาศาสตร์สังคม/การตีพิมพ์สายวิทยาศาสตร์ (วพ.01)
234
 - หลักสูตร/รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
219
งานบริหารและธุรการ
 - ขอใช้ห้องประชุม
105
 - การรับเล่มวิทยานิพนธ์
110
 - ประชาสัมพันธ์
101
 - วิเทศสัมพันธ์
206
 - งานสารบรรณ
105
 - เลขานุการคณบดี
302
อื่น ๆ
 - งานสารสนเทศ
418
 - งานนโยบายและประสานวิทยาเขต
425
 - การเงิน
210
 - พัสดุ/จัดซื้อ
208
 - เคาน์เตอร์การเงิน
106

เวลาทำการ

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการ
ช่วงเช้า 08.30 – 11.30 น.
ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.

แผนที่การเดินทาง

ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุ่งกระพังโหม
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ปณ.73140
โทร. 034-355575-6 แฟกซ์ 034-355576

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 16:30 น.

แผนที่การเดินทาง

map-kps

ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาคาร 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 038 354580-4 ต่อ 664201

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 16:30 น.

แผนที่การเดินทาง