ติดต่อเรา

ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 02-942-8445-9 E-mail: fgra@ku.ac.th

งานบริการการศึกษา

 - การสมัครเข้าศึกษา
225

 - โครงการเรียนล่วงหน้า
202

 - การสมัครเข้าศึกษา (นิสิตต่างชาติ)
226

 - ปัญหาการลงทะเบียน/ขอเข้าศึกษาใหม่กรณีพิเศษ
229

 - คืนสถานภาพนิสิต
230

 - ย้ายหมู่เรียน/หนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ
232

 - แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา
231

 - การขึ้นทะเบียนอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
310

 - เคาน์เตอร์บริการนิสิต
108

งานมาตรฐานการศึกษา

 - การสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ/สอบภาษาอังกฤษ
217

 - การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
236

 - ตรวจต้นฉบับวิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์สังคม/โครงร่างวิทยานิพนธ์ (วพ.02)
220

 - ตรวจต้นฉบับวิทยานิพนธ์สายวิทยาศาสตร์ (วพ.02)
222

 - รูปแบบวิทยานิพนธ์สายวิทยาศาสตร์ (วพ.01)/การตีพิมพ์สายวิทยาศาสตร์สังคม
221

 - รูปแบบวิทยานิพนธ์สายวิทยาศาสตร์สังคม/การตีพิมพ์สายวิทยาศาสตร์ (วพ.01)
234

 - หลักสูตร/รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
219

งานบริหารและธุรการ

 - ขอใช้ห้องประชุม
105

 - การรับเล่มวิทยานิพนธ์
110

 - ประชาสัมพันธ์
101

 - วิเทศสัมพันธ์
206

 - งานสารบรรณ
105

 - เลขานุการคณบดี
302

อื่น ๆ

 - งานสารสนเทศ
418

 - งานนโยบายและประสานวิทยาเขต
425

 - การเงิน
210

 - พัสดุ/จัดซื้อ
208

 - เคาน์เตอร์การเงิน
106

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 16:30 น.
และวันเสาร์ เวลา 08:00 น. – 15:00 น.

แผนที่การเดินทาง

ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุ่งกระพังโหม
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ปณ.73140
โทร. 034-355575-6 แฟกซ์ 034-355576

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 16:30 น.

แผนที่การเดินทาง

map-kps