การลงทะเบียน

 

  • ในภาคการศึกษาแรกให้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  • การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
  • การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน

นิสิตที่ประสงค์ขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา และขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้าประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ
  • วันขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา
ส. 21 ธ.ค. 62 – อา. 16 ก.พ.63
(ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต)
ส. 25 ม.ค. – อา. 22 มี.ค.63
(ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต)
  • วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า ถึงบัณฑิตวิทยาลัย (นิสิตต้องมารับเอกสารที่ผ่านการพิจารณาไปดำเนินการ)
พ. 11 มี.ค. 63
(เอกสาร KU3)
พ. 15 เม.ย.63
(เอกสาร KU3)
  • วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า ถึงหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต (บางเขน-ส่งถึงสำนักบริการการศึกษา)
ศ. 20 มี.ค.63 ศ. 24 เม.ย.63

ลงทะเบียน

GC (Graduate Credit)

ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น A ถึง F (ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) และวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) รายงานผลเป็น S หรือ U)

GA (Graduate Audit)

ใช้สำหรับวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น S หรือ U เช่น วิชาภาษาอังกฤษ English Required by Graduate School 01355501 ลงทะเบียนเป็น GA

UC (Undergraduate Credit)

ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี รายงานผลเป็น A ถึง F

UA (Undergraduate Audit)

ใช้สำหรับวิชาระดับปริญญาตรีที่ไม่นับหน่วยกิต รายงานผลเป็น S หรือ U