การลงทะเบียน

 • ในภาคการศึกษาแรกให้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
 • การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
 • นิสิตที่ประสงค์ขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา และขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้าประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

  กำหนดการ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ
 • วันขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา
 • ส. 27 ก.ค. – อา. 29 ก.ย.62
  (ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต)
  ส. 24 ส.ค. – อา. 27 ต.ค.62
  (ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต)
 • วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า ถึงบัณฑิตวิทยาลัย (นิสิตต้องมารับเอกสารที่ผ่านการพิจารณาไปดำเนินการ)
 • อ. 22 ต.ค. 62
  (เอกสาร KU3)
  พ. 20 พ.ย.62
  (เอกสาร KU3)
 • วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า ถึงหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต (บางเขน-ส่งถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 • ศ. 1 พ.ย.62 ศ. 29 พ.ย.62

  ลงทะเบียน

  GC (Graduate Credit)

  ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น A ถึง F (ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) และวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) รายงานผลเป็น S หรือ U)

  GA (Graduate Audit)

  ใช้สำหรับวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น S หรือ U เช่น วิชาภาษาอังกฤษ English Required by Graduate School 01355501 ลงทะเบียนเป็น GA

  UC (Undergraduate Credit)

  ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี รายงานผลเป็น A ถึง F

  UA (Undergraduate Audit)

  ใช้สำหรับวิชาระดับปริญญาตรีที่ไม่นับหน่วยกิต รายงานผลเป็น S หรือ U