การส่งหลักฐานประกอบการสำเร็จการศึกษา

เอกสาร รายละเอียด
สำหรับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรแผน ข (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 และ 2560
สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559
เอกสาร รายละเอียด
ใบรับรองความถูกต้องของข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ระบบใบขอจบการศึกษา Link
Application for Graduation System Link
เอกสาร รายละเอียด
เอกสาร รายละเอียด
การส่งไฟล์และหน้าปกกล่องซีดีการศึกษาค้นคว้าอิสระ
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดทำรูปเล่มและซีดีการศึกษาค้นคว้าอิสระ