การศึกษาค้นคว้าอิสระ

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560

เอกสาร รายละเอียด
เอกสาร รายละเอียด
การตีพิมพ์ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS.01) สำหรับนิสิตปีการศึกษา 2559 และ 2560 Download
เอกสาร รายละเอียด
การเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559-2560
สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
มติสภา มก. เรื่องนโยบายการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน