วิทยานิพนธ์

เอกสาร รายละเอียด
การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
เอกสาร รายละเอียด
การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

เอกสาร รายละเอียด
การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ (วพ.04) Link
การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ (TH.04) Download

เอกสาร รายละเอียด
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์
รายการหลักฐานประกอบการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ (วพ.04) เพื่อขอสำเร็จการศึกษา