ทุนการศึกษา

เอกสาร รายละเอียด
ปริญญาเอก ปริญญาโท
สถานะของผู้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 Download Download
สถานะของผู้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 Download Download
สถานะของผู้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัย ทุนบัณฑิตศึกษา 2560 Download Download
เอกสาร Download รายละเอียด
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า Download
แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย 1 หน้าA4 Download
แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย 5 บรรทัด Download
แบบสอบถามการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ Download
แบบสอบถามสำรวจการประกอบอาชีพของนักวิจัย Download
หน้าปกรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (ทุน วช. ปี 2562) Download
เอกสาร รายละเอียด
หลักเกณฑ์ รายชื่อผู้ได้รับทุน ใบสมัคร
ทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 Download Download Download
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2562 Download Download Download
ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2562 Download Download Download
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree Download Download
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 Download Download
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree Download Download
ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 Download Download Download
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานแบบ
ปากเปล่า ของคณาจารย์/นิสิตในที่ปรึกษา ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562
Download Download
เอกสาร รายละเอียด
หลักเกณฑ์ รายชื่อผู้ได้รับทุน
ทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 Download Download
ทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 Download Download
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 Download Download
ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 Download Download
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree alt=”” /> Download Download
ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 Download Download
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 Download Download
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree Download Download
เอกสาร รายละเอียด
หลักเกณฑ์ รายชื่อผู้ได้รับทุน
ทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 Download Download
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 Download Download
ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 Download Download
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree Download Download
ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 Download Download
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 Download Download
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree Download Download
เอกสาร รายละเอียด
หลักเกณฑ์ รายชื่อผู้ได้รับทุน
ทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 Download Download
ทุนผู้ช่วยสอน ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2560 Download Download
ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 Download Download
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 Download Download
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree Download Download
ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) Download
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนิสิตเข้าร่วมโครงการนำร่องการทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis ประจำปีการศึกษา 2559 Download
ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 Download Download
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 Download
เอกสาร รายละเอียด
หลักเกณฑ์ รายชื่อผู้ได้รับทุน
ทุนผู้ช่วยสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
ทุนผู้ช่วยสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) Download
ทุนราชกรีฑาสโมสร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558/2559
เอกสาร รายละเอียด
หลักเกณฑ์ รายชื่อผู้ได้รับทุน
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.” สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
ทุนผู้ช่วยสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ทุนผู้ช่วยสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุนราชกรีฑาสโมสร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557/2558
เอกสาร รายละเอียด
หลักเกณฑ์ รายชื่อผู้ได้รับทุน
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.” สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ทุนผู้ช่วยสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ทุนผู้ช่วยสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุนราชกรีฑาสโมสร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556/2557