การรับเล่มปกแข็งและซีดีวิทยานิพนธ์

การขอรับเล่มปกแข็งและซีดี

กรณีที่ขอรับด้วยตนเอง กรณีที่ให้ผู้อื่นรับแทน
 1. ใบเสร็จรับเงิน
 2. สำเนาใบส่งทำเล่มและซีดีวิทยานิพนธ์ (สีฟ้า)
 3. แสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ต่อเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
 4. ลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเล่ม
 1. ใบมอบฉันทะรับเล่มวิทยานิพนธ์ (ปกแข็ง) และซีดีวิทยานิพนธ์ พร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ (Download ใบมอบฉันทะฯ)
  1.1. ใบเสร็จรับเงิน (จ่ายค่าทำเล่มและซีดีวิทยานิพนธ์)
  1.2. สำเนาใบส่งทำเล่มและซีดีวิทยานิพนธ์ (สีฟ้า)
  1.3. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (ของนิสิตผู้มีชื่อปรากฏในวิทยานิพนธ์) และรับรองสำเนาถูกต้อง
  1.4. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. ลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเล่ม

วัน – เวลา – สถานที่ สำหรับติดต่อขอรับเล่มปกแข็งและซีดี

สถานที่: ห้องรับเล่มและซีดีวิทยานิพนธ์ ชั้น 1 บัณฑิตวิทยาลัย
วัน – เวลาราชการ: เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

วันที่ชำระเงิน รายชื่อนิสิต
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 8 ม.ค. 2562 – 5 มิ.ย. 2562 Download
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 7 ส.ค. 2561 – 8 ม.ค. 2562 Download
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 7 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป Download
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 9 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 8 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 10 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 7 มิ.ย. 2559 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 9 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 8 ส.ค. 2558 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 8 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 ส.ค. 2557 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 9 เม.ย. 2557 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 พ.ย. 2556 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. 2556 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 เม.ย. 2556 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 12 พ.ย 2555 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. 2555 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 9 พ.ค. 2555 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 ม.ค. 2555 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. 2554 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 เม.ย. 2554 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 8 พ.ย. 2553 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 15 มิ.ย. 2553 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 7 เม.ย. 2553 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 พ.ย. 2552 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. 2552 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 5 มิ.ย. 2552
นิสิตที่สำเร็จ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551
นิสิตที่สำเร็จ ภาคต้น ปีการศึกษา 2551