การส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์/หลักฐานประกอบการสำเร็จการศึกษา

<

เอกสาร รายละเอียด
ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งวิทยานิพนธ์ Download
ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งวิทยานิพนธ์ (iThesis) Download
เอกสาร รายละเอียด
คำร้องขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ (วพ.02/TH.02) Download
คำร้องขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสีส (วพ.02-2) Download
การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ (วพ.04/TH.04) Download
คำร้องขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (วพ.05/TH.05) Download
ระบบใบขอจบการศึกษา Link
Application for Graduation System Link
เอกสาร รายละเอียด
กำหนดการขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
กำหนดการขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
กำหนดการขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560
เอกสาร รายละเอียด
คู่มือสำหรับประชาชนฯ การขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การส่งไฟล์และหน้าปกกล่องซีดีวิทยานิพนธ์
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดทำรูปเล่มและซีดีวิทยานิพนธ์
ใบส่งทําเล่มและซีดีวิทยานิพนธ์