ประวัติ ผศ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ

Ex-weeraphart

ผศ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ

รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
fforwpk@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ชื่อสถาบันการศึกษา
Dr.rer.nat. (Forest Biometry) 2549 University of Freiburg, Germany
วท.ม. (วนศาสตร์) 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (วนศาสตร์) 2540 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง – รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติงานบริหาร
– พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– พ.ศ. 2559-2560 ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– พ.ศ. 2557-2560 รองหัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
– พ.ศ. 2553-2557 รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวนศาสตร์
– พ.ศ. 2550-2553 รองหัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารตีพิมพ์

วีระภาส คุณรัตนสิริ และ คณะ. 2543. การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน 32 หมู่บ้าน ภายในพื้นที่โครงการป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

วีระภาส คุณรัตนสิริ. 2545. การประเมินค่าการสูญเสียดินด้วยเครื่องมือวัดการพังทลายของดินแนวดิ่ง: แนวทางการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน, น. 65-83. ใน วารสารวนศาสตร์ ปีที่ 19-21. ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

วีระภาส คุณรัตนสิริ. 2545. การใช้ EROSION BRIDGE เพื่อชี้นำการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน, น. 200-214. ใน เอกสารการประชุมวิชาการเรื่อง ทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ดินและน้ำของประเทศไทยในอนาคต. สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.

วีระภาส คุณรัตนสิริ. 2550. Application of LANDSAT-5 Thematic Mapper in Forest Inventory.
ใน เอกสารการประชุมวิชาการ (E-Proceeding) การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2550. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) , กรุงเทพฯ.

วีระภาส คุณรัตนสิริ. 2550. Internet Map Server กับการประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้.
ใน วารสารการจัดการป่าไม้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2. ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

วีระภาส คุณรัตนสิริ. 2551. เอกสารประกอบอบรมหลักสูตร การสำรวจระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นประยุกต์ ประจำปี พ.ศ.2551. ส่วนภูมิสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ.

วีระภาส คุณรัตนสิริ. 2552. ISO19134 มาตรฐานระบบให้บริการระบุตำแหน่งหลายรูปแบบสำหรับแสดงเส้นทางและการนำร่อง. ใน เอกสารการประชุมวิชาการ (E-Proceeding) การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2551. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) , กรุงเทพฯ.

วีระภาส คุณรัตนสิริ. 2552. การจำแนกประเภทข้อมูลของภาพดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic ด้วยเทคนิค Object Based Image Analysis. ใน เอกสารการประชุมวิชาการ (E-Proceeding) การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) , กรุงเทพฯ.

อลงกต ปากาศ และ วีระภาส คุณรัตนสิริ. 2553. ลักษณะ Signature ของพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. ใน วารสารวนศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1. ศูนย์วิจัยป่าไม้
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

จิรัชยา คงทน และ วีระภาส คุณรัตนสิริ. 2554. การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อพิสูจน์สิทธิครอบครองและการทำประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. ใน วารสารการจัดการป่าไม้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 9. ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ภูวเรศ มณฑลเพชร, วีระภาส คุณรัตนสิริ และ พสุธา สุนทรห้าว. 2556. การประยุกต์เทคนิคการรับรู้ระยะไกลในการประเมินมูลค่าผลผลิตของต้นจาก (Nypa fruticans Wurmb.) ในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวนศาสตร์ 32 (3): 33-41.

ตวงรัตน์ คล้ายเดช และ วีระภาส คุณรัตนสิริ. 2556. การใช้ดัชนีพืชพรรณจากข้อมูลดาวเทียมไทยโชต สำหรับการจำแนกชนิดป่าในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย. วารสารการจัดการป่าไม้ 7 (13): 70-71.

คำเพ็ชร พรหมภูมี, วีระภาส คุณรัตนสิริ และ สันติ สุขสอาด. 2557. การประยุกต์การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มปรับในการประเมินของป่า ณ ป่าสาธิตและต้นแบบของคณะป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว.
วารสารวนศาสตร์ 33 (1): 16-46.

วีระภาส คุณรัตนสิริ. 2557. จำแนกพื้นที่ป่าจากระยะไกล. วารสารสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ 11 (1): 12-18.

วีระภาส คุณรัตนสิริ และ วันชัย อรุณประภารัตน์. 2559. การวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณเพื่อจำแนกชนิดป่าไม้ของประเทศไทย. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
17: 384-398.

Pelz, D. R., S. Thammincha, P. Luebbers, and W. Khunrattanasiri. 1999. Forest inventories in INDFORSUS. Proceedings of INDFORSUS Workshop 1999, Ho Chi Minh City.

Khunrattanasiri, W. 2005. Entwicklung von Waldinventuren mit Fernerkundung zur Erfassung von Waldressourcen. In “15. und 16. Jahrestagung der Sektion Forstliche Biometrie und Informatik”.  Wunn, U. and H.D. Quednau. (Editors). DVFFA – IUFRO – Die grüne Reihe, Germany. pp. 217 – 225.

Khunrattanasiri, W. 2005. Development of Forest Inventory Techniques with Remote Sensing for Forest Resources Assessment. Cuvillier Verlag, Göttingen. 129 p.

Khunrattanasiri, W. 2012. Increasing Flood Risk in Thailand: Causes and Solutions. Proceedings of International Symposium on Impacts of Increasing Flood Risk on Food & Health Security in Southeast Asia, Kyoto. (on Process).