ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (ระดับปริญญาเอก)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ดร. ณัฐธีร์ อัครวัฒน์โฆษิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อวิทยานิพนธ์: Enhancement of Biodiesel Synthesis via Heterogeneous Catalyst in a Microchannel Reactor
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
ดร. วรรธินี เกตุคง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ชื่อวิทยานิพนธ์: Improvement of Functional Properties of Dried Egg White via Different Pretreatment Methods
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
ดร. ธิดารัตน์ อิ่มเย็น
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อวิทยานิพนธ์: Selective Catalytic Reduction of NOx by NH3 over Cu-Zn/Core-Shell Structured Al-MCM-41 Catalysts

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (ระดับปริญญาโท)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
นายจักรอนันต์ มาลารัตน์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ชื่อวิทยานิพนธ์: Contamination of Carcinogenic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) and Influence of Wood Types on Qualities and PAHs in Smoked Sausages
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
นายณกรณ์ เห็นจงชม
สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
ชื่อวิทยานิพนธ์: Preparation and Characterization of CH3NH3PbI3 Films for Perovskite Solar Cells by a Sequentially Chemical Sprayed Nebulous Deposition Method

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ระดับปริญญาเอก)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
ดร. วรรัตน์ เครือสุวรรณ์
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Isolation, Characterisation and Transcriptomic Analysis of Plant Growth Promoting Actinomycetes from Sugarcane and Effects on Salt
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
ดร. วีรศิลป์ สอนจรูญ
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Effect of Brassinosteroid Mimics Application on Photosynthetic System and Carbohydrate Status in Rice under High Temperature Stress

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ระดับปริญญาโท)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
นายศักสิทธิ์ สุสเกตุ
สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Multiclass Analysis of Antimicrobial Drugs in Shrimp Muscle by Ultra High Performance Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
นางสาวชนาพร สุทธินันท์
สาขาวิชาสัตววิทยา
ชื่อวิทยานิพนธ์: Systematics of the Genus Platybaetis (Ephemeroptera:Baetidae) in Thailand

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สังคม (ระดับปริญญาเอก)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
ดร.เกศินี ไกรครุฑรี
สาขาวิชาอาชีวศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์: การสร้างมาตรฐานอาชีพและโปรแกรมการศึกษาฐานสมรรถนะสำหรับอาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
ดร.วชิร ศรีคุ้ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์: Enhancing Secondary Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge for Teaching STEM Through Practice and Research-based Professional Development Program
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (ระดับปริญญาเอก)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ดร. ชญานี ทิพยเสม
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ชื่อวิทยานิพนธ์: Development of Metakaolin-Based Geopolymer for Various Applications
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
ดร. ธนารี โพธิ์งามวงศ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อวิทยานิพนธ์: Novel Chlorophyll-modified TiO2-based Catalysts for Enhancement of Visible Light-induced Photocatalytic Activity
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
ดร. ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
ชื่อวิทยานิพนธ์: X-ray Absorption Spectroscopy of Sapphires from Different Geological Provenances

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (ระดับปริญญาโท)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
นางสาววันวิสาข์ วงศ์มณีประทีป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ชื่อวิทยานิพนธ์: Effect of Marination on the Formation of Carcinogenic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Charcoal-Grilled Meat Products
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
นางสาวกัญญาวีร์ กนกชัยปราโมทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ชื่อวิทยานิพนธ์: Simulation and Microbiological Validation of Ohmic Heating of Packaged Foods
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
นายกฤษณชัย ลีลาชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อวิทยานิพนธ์: Thermal and Mechanical Properties of Epoxy/Silica Nanoparticles/Epoxidized Natural Rubber Hybrid Nanocomposites

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ระดับปริญญาเอก)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ดร. ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชื่อวิทยานิพนธ์: Production, Characterization and Applications of Raw Starch Degrading Enzyme by Thermophilic Filamentous Bacterium Laceyella sacchari LP175
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
ดร. อภิญญา วิสุทธิอมรกุล
สาขาวิชาพืชสวน
ชื่อวิทยานิพนธ์: Physico-chemical Changes and Gene Expression Involved in Carotenoid Biosynthesis of Durian Pulp during Growth and Ripening
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
ดร. ศรีสกุล ตระการไพบูลย์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชื่อวิทยานิพนธ์: Fermentation Process of Lactic Acid and Raw Starch Degrading Enzyme Production by Rhizopus spp

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ระดับปริญญาโท)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
นายสองเมือง สุวรรณรัตน์
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Portunus pelagicus, P. sanguinolentus, P. gladiator, Charybdis feriatus and C. natator
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
นายทศพล แซ่ตั้ง
สาขาวิชาสัตววิทยา
ชื่อวิทยานิพนธ์: Diversity of Damselfly Nymphs (Odonata: Zygoptera) in the Headwater Streams of Eastern and Western, Thailand

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สังคม (ระดับปริญญาเอก)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
ดร. สุรยศ ทรัพย์ประกอบ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์: Enhancing Beginning Chemistry Teachers’ Pedagogical Content Knowledge for Teaching the Nature of Science through Mentoring Program

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สังคม (ระดับปริญญาโท)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
นายธีรพล ผังดี
สาขาวิชาสุขศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์: ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (ระดับปริญญาเอก)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ดร. สิปปกร วรรณขาว
สาขาวิชาเคมี
ชื่อวิทยานิพนธ์: Important Petrochemical Reactions Catalyzed by Nanostructured and Porous Catalysts
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ
สาขาวิชาเคมี
ชื่อวิทยานิพนธ์: 1,3-Benzoxazine Derivatives: Synthesis, Characterization, Crystal Structure, Vibrational Analysis, Luminescence Property and Their Application as Novel Ligands for Cerium(III) Ion
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
ดร. กฤติยา เขื่อนเพชร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ชื่อวิทยานิพนธ์: The Development of Inulin Powder Production Process from Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Tubers and Its Application

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (ระดับปริญญาโท)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
นางสาววริศรา ดีรัตน์ตระกูล
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อวิทยานิพนธ์: การผลิตเมทานอลจากคาร์บอน
ไดออกไ ซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์-ซิงค์
บนตัวรองรับแผ่นนาโนรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
นางสาวอาทิตยา หน่ายแก้ว
สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
ชื่อวิทยานิพนธ์: Methylammonium Lead Halide Materials for Solar Cell
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
นางสาวพรรณศิริ บุญน้อย
สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Pore Formation on Oxidized Lipid Membrane

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ระดับปริญญาเอก)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ดร. นราธิษณ์ หมวกรอง
สาขาวิชาสาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
ชื่อวิทยานิพนธ์: Potential of Progenies Derived from Jatropha curcas × Jatropha integerrima for Energy and Ornamental Purposes
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
ดร. พิรพรรณ พลบุรี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชื่อวิทยานิพนธ์: Biodiversity of Efficient Lipid Producing Oleaginous Yeasts and Lipid Production from Crude Glycerol by the Selected Oleaginous Strain
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
ดร. ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์
สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
ชื่อวิทยานิพนธ์: Non-structural Protein 1 (NS1) of Influenza A Virus Enhances Virus Replication and Virulence

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ระดับปริญญาโท)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
นายคมกฤช สรรพขาว
สาขาวิชาชีวเคมี
ชื่อวิทยานิพนธ์: Biochemical Characterization of Plasmepsin V from Plasmodium vivax Thailand Isolates
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
นายวรพงศ์ สิงห์ชาติ
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Genomic Alteration in Head and Neck Cancer Cell Lines Inferred from Karyotyping, Molecular Cytogenetics and Array Comparative Genomic Hybridization
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
นางสาวณชล แร่ทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อวิทยานิพนธ์: Functional Annotation of Metabolic Transporters in Aspergillus oryzae at a Genome-scale

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สังคม (ระดับปริญญาเอก)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
ดร. วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร
สาขาวิชาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
ชื่อวิทยานิพนธ์: ความสมดุลของการใช้พื้นที่ภายในโบราณสถานกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาศาสนสถานประจำอโรคยาศาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
ดร. อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ในการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู