รายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์นำเสนอรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2561

 1. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เลื่อนวันนำเสนอรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์
  ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2561 Download
 2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ฯ
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ Download
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Download
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์สังคม Download

 3. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ฯ Download