กฎระเบียบ/แต่งตั้ง/ประกาศ

 

เอกสาร รายละเอียด
ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556
การตัดโควตาอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษาในส่วนของอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยและนิสิตในความดูแล
เอกสารแนบ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558