คณะผู้บริหาร

ex-dean-srijitr

รศ. ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
fengsjm@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
ประวัติ

Ex-Surang
ผศ. ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง
รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
fbussum@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
รศ. ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
fforwpk@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
Ex-kanutnun
ผศ. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา
kanatnan.th@ku.th
0-2942-8445 ต่อ 302
Ex-Teerasak
ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน
การศึกษา
teerasak.e@ku.th
0-2942-8445 ต่อ 302
Ex-Wichan
ผศ. ดร.วิชาญ มะวิญธร
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
wichan.m@ku.th
0-2942-8445 ต่อ 302
Ex-Ekkasit
รศ. ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
Ekkasit.k@ku.th
0-2942-8445 ต่อ 302