งานคลังและพัสดุ

ทำหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบ และสนับสนุนการดำเนินการด้านการเงิน บัญชี และการบริหารงบประมาณ ควบคุมและบริหารเงินทดรองราชการ จัดสรรและควบคุมการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ การเบิกจ่ายทุนการศึกษา งานพัสดุดำเนินการลงทะเบียนทรัพย์สิน บำรุงรักษา จัดซื้อ-จัดจ้าง แจกจ่ายและจำหน่าย และงานอื่น ๆ ได้รับมอบหมาย

wattana

วัฒนา วิธีจงเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้างานคลังและพัสดุ)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) ม.สุโขทัยธรรมธิราช
fgrawnw@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 207
jiranan
จีรนันท์ คหะวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
บธ.ม. (บัญชี)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrajnk@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 210
ระบบบัญชี
jiraporn
จิราภรณ์ จิตร์แจ้ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏจันทรเกษม
fgrajrp@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 208
จัดซื้อ-จัดจ้าง
podjana
พจนา คนทา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
บธ.บ. (การบัญชี)
ม.รามคำแหง
fgrapak@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 204
ระบบบัญชี
worawit
วรวิทย์ จึงวงศา
นักวิชาการพัสดุ
สต.บ. (สถิติศาสตรบัณฑิต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
fgrawwj@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 213
เบิก-จ่ายพัสดุ
santita
สันติตา ไพรสิงห์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปวส. (การบัญชี)
ร.ร.พณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์
fgrastt@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 106
รับ-จ่ายเงิน