งานนโยบายและประสานงานวิทยาเขต

ทำหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบ สนับสนุนการจัดทำแผนและนโยบาย การจัดทำงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน งานประสานงานโครงการสหวิทยาการ และงานอื่นๆ ได้รับมอบหมาย

raorat

ลออรัตน์ ไพรสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(หัวหน้างานนโยบายและประสานงานวิทยาเขต)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
ม.รามคำแหง
fgralop@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 426
sarocha
สโรชา สุพรรณพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏพระนคร
fgrascs@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 425
ระบบประกันคุณภาพ