งานบริการการศึกษา

ทำหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบ และสนับสนุนการดำเนินการด้านประสานงานให้บริการแก่นิสิตและอาจารย์ นับตั้งแต่การรับสมัคร การออกรหัสประจำตัวนิสิต งานทะเบียนนิสิต งานทะเบียนอาจารย์ การออกรหัสอาจารย์พิเศษ การแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต งานทุนการศึกษา งานบริการนิสิต รับ–ส่งคำร้อง ติดตามคำร้อง ให้คำปรึกษา กิจกรรมของนิสิตจนสำเร็จการศึกษา และงานอื่น ๆ ได้รับมอบหมาย

kuanta

ขวัญตา ช้างทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(หัวหน้างานบริการการศึกษา)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏพระนคร
fgraktc@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 211
parichat
ปริชาติ อ้นประวัติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrapca@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 310
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
อาจารย์ประจำหลักสูตร/ขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ
juraiwan
จุไรวรรณ ชญาวรากุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ม.เกษตรศาสตร์
fgracwc@ku.ac.th
0-2579-3346
ทุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
kanokkorn
กนกกร จีรวรางกูร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrakkc@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 226
รับสมัครนิสิตต่างชาติ
Kulwassa
กุลวัสสา ศาสตร์สาระ
นักวิชาการศึกษา
ศศ.ม. (การบริหารและพัฒนาสังคม)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrakss@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 229
รับสมัครภาคปกติ
jongkonnee
จงกลณี ทองคง
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
fgracnt@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 232
ประวัตินิสิตและลงทะเบียนล่าช้า
charida
ชลิดา ล้อมวงค์
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ม.ราชภัฏจันทรเกษม
fgracdl@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 230
คืนสถานภาพนิสิต
nitima
นิธิมา นรศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์พลศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร์
fgranmn@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 225
รับสมัครภาคพิเศษ
porntip
พรทิพย์ ฐานะกาญจน์
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏพระนคร
fgraptt@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 202
โครงการเรียนล่วงหน้า
Sirinapa
สิรินภา กิตติพิรุฬห์
นักวิชาการศึกษา
ศ.ม.
ม.เกษตรศาสตร์
fgrasak@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 233
ทะเบียนนิสิต
sureporn
สุรีพร พลอยศรีธรรมชาติ
นักวิชาการศึกษา
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
fgrasrp@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 231
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/
ขึ้นทะเบียนอาจารย์ประจำ
songpol
ทรงพล ผดุงผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ. (บริหารงานทั่วไป)
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
fgraspp@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 108
ติดตามคำร้อง