วิทยาเขตกำแพงแสน

rattee
รัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrapnj@ku.ac.th
034-355575-6 ต่อ 3950
jirapon
จิราภรณ์ ไพรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
fgrajpp@ku.ac.th
034-355575-6 ต่อ 3950