วิทยาเขตศรีราชา

poolsub
พูนศักดิ์ ประคำทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ม.รามคำแหง
fgrapsp@ku.ac.th
038 354580-4
ต่อ 664201
poolsub
ไนยนิตย์ สูงเด่น
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
ม.เกษตรศาสตร์
fgranns@ku.ac.th
038 354580-4
ต่อ 664201